8. Sınıf 2. Dönem İnkilap Soruları Ve Cevapları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, DexPoweR üyesi tarafından 22 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. 8. Sınıf 2. Dönem İnkilap Soruları Ve Cevapları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. S1-Atatürk yapmayı düşündüğü işleri sırası ve zamanı geldiğinde yapardı. Çünkü ona göre “Bir işi zamansız yapmak, o işi bozmak, başarısızlığa uğratmak” demekti.
  Buna göre Atatürk ile ilgili;

  1. Duygularla değil, akıl ve mantıkla hareket ettiği
  2. Düşüncelerini çevresindekilerle paylaştığı
  3. Sabırlı ve disiplinli olduğu
  yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız 1 B) 1 ve 3

  C)2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

  S2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardan biri değildir?

  A) Milli Tarih Bilinci
  B) Vatan ve Millet Sevgisi
  C) Egemenliğin bir zümreye ait olması
  D) Bağımsızlık ve Özgürlük

  S3- Aşağıdaki devletlerden hangileri arsındaki siyasi ,ekonomik ve askeri rekabet , soğuk savaş olarak adlandırılan 1945 ile 1991 yılları arasındaki sürece damgasını vuran uluslar arası gerginliğin yaşanmasına neden oldu?

  a) Çin - Rusya
  b) ABD - İngiltere
  c) Sovyetler birliği - ABD
  d Çin – Sovyetler birliği

  S4- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede Milli Güç unsurlarından biri değildir?

  A) Siyasi Güç
  B) İnkilapçı Güç
  C) Askeri Güç
  D) Ekonomik Güç

  S5- Hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
  A) Devlet yönetiminde millet söz sahibidir.
  B) Devlet yönetimi ile ilgili kararları bir kişi verir.
  C) Kararları millet tarafından seçilmiş meclis verir.
  D) Yöneticiler seçimle işbaşına gelir.

  S6- Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin toplumda laik eğitim sisteminin yerleşmesi için yapıldığı söylenemez?
  A) Medreselerin kapatılması
  B) Latin harflerinin kabul edilmesi
  C) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi
  D) Aşar vergisinin kaldırılması

  S7- Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nın imzalanmasının sebebidir?
  A) Amerika’nın saldırgan tutumu
  B) İngiltere’nin Türkiye’yi tehdit etmesi
  C) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
  D) Türkiye’nin Orta Doğu ülkelerini almak istemesi


  S14- “9 Şubat 1934’te Türkiye’nin de katılımıyla bazı Balkan devletleri arasında Balkan Antantı imzalandı.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

  A) Bulgaristan
  B) Yunanistan
  C) Yugoslavya
  D) Romanya

  S15-.Kurtuluş Savaşı ’nın önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan düşman kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmasına izin vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular ilk hedefiniz
  Akdeniz’dir, ileri !” emrini verdi.

  Buna göre, Büyük Taarruz’un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman
  kazanmak
  B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından
  atmak
  C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı
  oluşturmak
  D) İtilaf devletlerini oyalamak

  S16- Türklerin II.Viyana Kuşatması’nda uğradığı yenilgi ve geri çekilme, Milli Mücadelenin aşağıdaki savaşlarından hangisi ile son bulmuştur?

  A) Kütahya-Eskişehir B) Sakarya C) Dumlupınar D) I.İnönü

  S17-I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Balkan savaşı- Trablusgarp savaşı
  B) Sanayi inkılabı- Fransız İhtilali
  C) Rönesans - Reform
  D) Panislamizm – Alsas- Loren savaşı

  S18- Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
  A)Fransız-Alman düşmanlığı
  B)Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
  C)Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
  D)İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması


  S8-Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli hem de TC planlarının yapılmasıyla d- Teşvik- i Sanayi Kanunu’yla
  C) I. İzmir İktisat Kongresi kararlarıyla
  D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’yla

  S9- “Lozan Konferansı’nda Türkiye ile İngiltere’nin Musul konusunda aralarında anlaşmaları istenmiş ancak anlaşma sağlanamayınca Türkiye bir askeri harekatla Musul’u almaya çalışmıştır. Bu sırada Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması askeri harekatı durdurmuştur.”
  Buna göre Musul’un Irak sınırları içerisinde kalmasının en önemli nedeni ne olmuştur?

  A) İngiltere’nin taviz vermemesi
  B) Türkiye’nin kendi iç sorunları
  C) Türkiye’nin diplomatik yetersizliği
  D) Türk ordusunun azlığı

  S10- “İnkılapların biçimi ve zamanı konusunda Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu kişiler çok geçmeden yollarını ayırıp, 1924 Anayasası’na dayanarak Cumhuriyet Döneminin siyasi tarihinde ilk muhalefet partisini kurdular.”
  Yukarıda sözü geçen parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Cumhuriyet Halk Fırkası
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Demokrat Parti


  S11- Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ülkemizde eğitim alanında ki ikilik ortadan kaldırılarak, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı?

  A) Medeni Kanun
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  C) Takrir-i Sükun Kanunu
  D) Türk Ceza Kanunu
  S12- Atatürk zamanında Türk kadınına verilen haklardan hangisi birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek niteliktedir?

  A) Meslek seçme hakkı
  B) Seçme seçilme hakkı
  C) Boşanma hakkı
  D) Miras hakkı

  S13- “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”
  Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?
  A) Akılcılık B) Laiklik
  C) Halkçılık D) Ulusal Bağımsızlık

  S19-Sovyetler birliğinin Türkiye’nin batılı devletler açısından önemini azaltıcı bir gelişme oldu .
  Daha sonra yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye ‘nin önemini yeniden arttırdığı söylenebilir ?


  a) Avrupa birliğinin genişleme siyaseti izlemesi
  b) Varşova paktı ‘nın dağılması
  c) Petrol ve doğal gaz kaynaklarına yakın olması
  d) NATO ‘nun varlığını sürdürmesi

  S20- I. Medeni Kanun ile “Patrikhanelerin, azınlıkların günlük işlerini takip etme yetkilerine son verilmesi” sağlanmıştır.
  II. I. Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp, uygulamaya konulmuştur.
  III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.
  Yukarıda verilen inkılapların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?
  I II III
  A) Devletçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik
  B) Cumhuriyetçilik Laiklik Milliyetçilik
  C) İnkılapçılık Milliyetçilik Halkçılık
  D) Laiklik Devletçilik Halkçılık  Not:Her soru 5 puan sınav süresi 40 dakikadır.
  BAŞARILAR

  Not:Her soru 5 puan değerinde olup süre 40 dak.dr Başarılar dilerim. Aygün BIYIKSIZ (Ders Öğrt.)

  CEVAP ANAHTARI

  1 D 2 C 3C 4B 5B 6D 7B 8A 9C 10C 11C 12D 13C 14A 15B 16B 17A 18C 19A 20C
  22 Mart 2011
  #1
 2. 8. Sınıf 2. Dönem İnkilap Soruları Ve Cevapları Cevapları

soru sor

8. Sınıf 2. Dönem İnkilap Soruları Ve Cevapları