Allah'ın 99 ismi...

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, cagoooo üyesi tarafından 23 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Allah'ın 99 ismi... hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Allah'ın 99 ismi...

  YARATANIN 99 İSMİ

  ALLAH: Yaratanın tüm isim ve sıfatlarını kapsayan en mümtaz ismi, Lâfza-i Celâl.
  er-RAHMÂN: Esirgeyici, -dünyada- bütün mahlûkatına rahmetiyle muamele eden.
  er-RAHÎM: Bağışlayıcı, -ahirette- sevdiklerine ve mü'minlere merhamet eden.
  el-MELİK: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  el-KUDDÛS: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  es-SELÂM: Her çeşit âfet ve kederlerden emin olan.
  el-MÜ'MİN: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vaadinde sâdık.
  el-MÜHEYMİN: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  el-AZÎZ: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, herşeye galip olan.


  el-CEBBÂR: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  el-MÜTEKEBBİR: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren.
  el-HÂLIK: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
  el-BÂRİ': Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  el-MUSAVVİR: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  el-GAFFÂR: Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  el-KAHHÂR: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim.
  el-VEHHÂB: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  er-REZZÂK: Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  el-FETTÂH: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  el-ALÎM: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.


  el-KÂBID: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  el-BÂSIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  el-HÂFID: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  er-RÂFİ': Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  el-MU'İZ: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  el-MÜZİL: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  es-SEMÎ': Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  el-BASÎR: Her şeyi gören.
  el-HAKEM: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  el-ADL: Son derece adaletli olan.
  el-LATÎF: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  el-HABÎR: Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  el-HALÎM: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  el-AZÎM: Pek azametli olan, yüce.
  el-GAFÛR: Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  eş-ŞEKÛR: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.


  el-ALÎYY: Çok yüce.
  el-KEBÎR: Pek büyük.
  el-HAFÎZ: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, herşeyi afad ve belâdan koruyan.
  el-MUKÎT: Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
  el-HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.
  el-CELÎL: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  el-KERÎM: Çok ikram edici.
  er-RAKÎB: Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  el-MÜCÎB: Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
  el-VÂSİ': Lütfu bol olan.
  el-HAKÎM: Emirleri, kelâmı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
  el-VEDÛD: İyi kullarını seven, rızasına erdiren ve sevilmeye lâyık olan.
  el-MECÎD: Şanı, şerefi çok üstün olan.
  el-BÂİS: Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  eş-ŞEHÎD: Her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır olan.
  el-HAKK: Vâcib'ul vücud olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  el-VEKÎL: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  el-KAVÎYY: Pek kuvvetli.
  el-METÎN: Pek güçlü.
  el-VELÎYY: Seçkin kullarının dostu.
  el-HAMÎD: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.


  el-MUHSÎ: Nâmütenahi de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.
  el-MÜBDİ': Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  el-MU'ÎD: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  el-MUHYÎ: İhyâ eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  el-MÜMÎT: Canlı bir mahlûkatın ölümünü yaratan, öldüren.
  el-HAYY: Diri, tam ve mükemmel mânâsıyla hayat sahibi.
  el-KAYYÛM: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  el-VÂCİD: İstediğini, istediği vakit bulan.
  el-MÂCİD: Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  el-VÂHİD: Benzeri olmayan, tek.
  es-SAMED: Herşey O'na muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  el-KADÎR: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  el-MUKTEDİR: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.


  el-MUKADDİM: İstediğini öne getiren, öne alan.
  el-MUAHHİR: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  el-EVVEL: Her şeyden önce var olan.
  el-ÂHİR: Her şey helâk olduktan sonra geri kalan.
  ez-ZÂHİR: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  el-BÂTIN: Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
  el-VÂLÎ: Bu muazzam kâinatı ve bütün hâdisatı tek başına idare eden.
  el-MÜTEÂLÎ: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâlden pek yüce olan.
  el-BERR: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  et-TEVVÂB: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  el-MUNTEKİM: Günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.
  el-AFÜV: Affeden, mağfiret eden.
  er-RAÛF: Merhamet edici, pek şefkatli.
  MÂLİKÜ'L-MÜLK: Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  ZÜ'L-CELÂLİ ve'l İKRÂM: Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.


  el-MUKSİT: Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
  el-CAMİ': İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  el-GANÎYY: Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  el-MUGNÎ: Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
  el-MÂNİ': Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  ed-DÂRR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  en-NÂFİ': Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  en-NÛR: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  el-HÂDÎ: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  el-BEDÎ': Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici âlemler yaratan.
  el-BÂKİ: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  el-VÂRİS: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  er-RÂŞİD: Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran.
  es-SABÛR: Çok sabırlı olan, isyankârlardan
  23 Kasım 2007
  #1
 2. Allah'ın 99 ismi... Cevapları

soru sor

Allah'ın 99 ismi...