Dersİn Adi : Matematİk

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, cagoooo üyesi tarafından 22 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Dersİn Adi : Matematİk hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. DERSİN ADI : MATEMATİK
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Doğal Sayıları ve Doğal Sayıların Özelliklerini Kavrama
  DAVRANIŞ :
  Denk kümeler ve Doğal sayılar arasındaki ilişkinin söylenmesi
  Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi.
  Ardışık sayıların tanımlanması
  Doğal sayıların sıralanması
  İki doğal sayı arasındaki doğal sayıların sayısını bulma.
  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitaplardaki alıştırmaların çözülmesi
  İŞLENİŞ :


  DOĞAL SAYILAR

  DOĞAL SAYILAR KÜMESİ VE ONLUK SAYMA SİSTEMİ:

  Denk Kümeler ve Doğal Sayılar:
  Kümelerin eleman sayısını gösteren 0, 1, 2, 3 .. gibi sayıların her birine doğal sayı denir, doğal sayılar sıfırdan başlar , sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıların oluşturduğu kümeye Doğal Sayılar Kümesi denir, N ile gösterilir.
  N = { 0, 1, 2, 3, 4, .... }
  Sayma Sayıları:
  Suluova da kaç tane ilköğretim okulu vardır? Sorusuna karşılık verilen "bir, iki, üç ... " sayılarına sayma sayıları denir. Sayma sayılarının oluşturduğu kümeye sayma sayıları kümesi denir. S ile gösterilir.
  S = { 1, 2, 3, 4, ... }
  Ayrıca 0Ï S olup
  S Ì N veya N É S
  dir
  Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi
  Bir doğru üzerinde belirli bir nokta (0) sıfır noktası olmak üzere, sıfır noktasının sağ tarafını eşit aralıklara bölelim. Bu her bir noktayı sırayla 0,1,2,3.. ile eşleyelim. Doğal sayıların üzerinde gösterildiği bu doğruya sayı doğrusu denir.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Sayı doğrusu üzerindeki bir doğal sayı; solundaki tüm doğal sayılardan küçüktür.
  örneğin "7 büyüktür 6" 7>6 veya "6 küçüktür 7" 6<7 ile gösterilir.

  Ardışık Sayılar:
  Bir doğal sayının bir fazlası olan doğal sayıya o doğal sayının ardışığı denir. Ardışık iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayılar yoktur.
  4 ün ardışığı 4+1=5 4 < 5

  Doğal Sayılarda Sıralama:
  Her han gi sayıdaki doğal sayıdan sayı doğrusundaki yerleri göz önüne alınarak en solda bulunan doğal sayı en küçüğüdür.
  Bir başka deyişle sayı doğrusu üzerindeki dizilişleri küçükten büyüğe doğru dizilişle aynıdır.  15 17 21

  15 < 17 < 21
  veya
  21 > 17 > 15
  dir
  İki Doğal Sayı Arasındaki Doğal Sayıların Sayısını Bulma:

  İki doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bu sayıların farkından 1 çıkararak buluruz.
  Örnek:
  81 ile 52 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

  81 - 52 = 29
  29 - 1 = 28
  28 tane doğal sayı vardır.  DEĞERLENDİRME:
  2,9,13,12,7,6,4,8 doğal sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösterin
  29 sayısından sonra gelen ardışık beş tane doğal sayı yazın.
  540, 65, 373, 432, 5 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın.
  54 ile 98 sayıları arasında kaçtane doğal sayı vardır?
  2000 yılı ile 1923 yılı arasında kaç yıl vardır.


  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Onluk sayma sistemi, rakamların basamak ve sayı değerlerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Onluk sayma sistemini tanımlama
  Bir doğal sayıyı rakamla yazma
  Bir doğal sayının basamak ve sayı değerlerini yazma

  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitapları
  0İŞLENİŞ :

  ONLUK SAYMA SİSTEMİ
  Sayma işlemi sonucunda bulunan sayıyı yazma ve işlem yapma kolaylığı bakımından en uygun sayma sistemi onluk sayma sistemi . Sayıları onluk sistemde yazmak için on tane rakam kullanılır bu rakamlar
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz sıfır
  bu rakamlara bir basamaklı doğal sayılar denir.
  Sayıda; rakamın bulunduğu yere, basamak denir. Sayı yan yana kaç rakam ile yazılmışsa basamak sayısı da o kadardır. 23 sayısı iki basamaklı bir sayıdır. 3 ün yazıldığı yere birler basamağı, 2 nin yazıldığı yere onlar basamağı denir.
  23 = 2.(10) + 3.(1)
  23 sayısı 2 onluk ve 1 birlikten oluşur.
  Benzer şekilde; 146 sayısı 1 yüzlük, 4 onluk, 6 birlikten oluşur ve
  146 = 1.(100) + 4.(10) + 6.(1)
  şeklinde yazılır.
  Onluk gruplar halinde oluşturulan bu sayma düzenine onluk sayma sistemi denir.
  Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.
  Onluk sayma sisteminde her basamak değeri sağındakinin on katıdır.
  Çok büyük sayıların yazılıp okunması için; sayının basamakları, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir.  MİLYONLAR BÖLÜĞÜ BİNLER BÖLÜĞÜ BİRLER BÖLÜĞÜ
  Yüz milyonlar On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler


  milyonlar binler birler
  bölüğü bölüğü bölüğü
  654 612 764
  birler basamağı
  onlar basamağı
  yüzler basamağı
  binler basamağı
  on binler basamağı
  yüz binler basamağı
  milyonlar basamağı
  on milyonlar basamağı
  yüz milyonlar basamağı  Çok büyük bir doğal sayı okunurken şu yol izlenir.
  Sayı, sağdan sola doğru bölüklere ayrılır.
  En soldaki bölükten başlayarak, bölükteki sayılar okunur, arkasından bölüğün adı söylenir ve sıra ile sağa doğru devam edilir.
  En sağdaki bölükte bulunan sayı okunur, bölük adı söylenmez.
  Bütün basamaklarda sıfır olan bölük okunmaz.
  Buna göre 345,128,307 sayısının okunuşuna yazalım
  üç yüz kırk beş milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz yedi

  Rakamların Basamak Ve Sayı Değerleri
  Rakamların basamak değeri
  Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir.

  2546 basamak değeri
  6.1 = 6
  4.10 = 40
  5.100 = 500
  2.1000 = 2000
  toplam 2546
  Not : Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisidir.

  Rakamın sayı değeri
  Rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan tek başına gösterdiği sayıya, bu rakamın sayı değeri denir.
  Rakamın sayı değeri hiç değişmez
  sayı değeri
  8
  5
  7
  olur.

  DEĞERLENDİRME:
  152,123,090 sayısının okunuşunu yazın.
  On milyon üçyüz altı bin kırk üç sayısının rakamla yazılışı nedir?
  23901 sayısının basamak ve sayı değerlerini yazın.
  1050195 sayısında sayı değeri aynı olan kaç basamak vardır?


  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Üslü doğal sayıları kavrama
  DAVRANIŞ :
  Bir doğal sayının üslü biçimde yazılması
  Üslü bir sayma sayısının değerini bulup yazma
  10 un üsleri
  Üslü doğal sayılarda sıralama
  Onluk sistemde verilen bir sayıyı çözümleme
  Onluk sistem çözümlenerek verilmiş bir sayıyı yazma ve okumu
  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitapları
  İŞLENİŞ :


  ÜSLÜ DOĞAL SAYILAR
  Bir doğal sayının üslü biçimde yazılması

  üs
  53 = 5 . 5 . 5
  3 tane
  taban

  Yukarıdaki 53 ifadesine üslü ifade denir. Üslü ifade tabanının üs kadar yan yana yazılıp çarpılması demektir.
  Bir sayının üssü, o sayıdan kaç tanesinin yan yana yazılıp çarpılacağını gösterir.
  Özel olarak bir sayının 2. kuvvetine sayının karesi, 3. kuvvetine sayının küpü denir.

  43 ifadesi “dördün küpü” şeklinde okunur.

  23 = 2.2.2 = 4.2 = 8
  34 = 3.3.3.3 = 9.9 = 81
  Üslü bir sayma sayısının değerini bulup yazma
  Üslü bir sayma sayısının değeri, sayının üssü kadar yan yana yazılıp çarpılması ile bulunur.
  Örnek
  43 = 4.4.4 = 16.4 = 62
  53 = 5.5.5 = 25.5 = 125
  24 = 2.2.2.2 = 4.4 = 16
  Not :
  1 in bütün kuvvetleri 1 e eşittir
  Üssü 1 olan doğal sayı kendine eşittir ve ayrıca her doğal sayı üssü 1 olan bir üslü sayıdır
  Üssü 0 olan doğal sayı 1 e eşittir
  0 ın bütün üsleri 0 dır

  10 un üsleri

  üslü ifade çarpan değeri
  100 1 1
  101 10 10
  102 10.10 100
  103 10.10.10 1000
  104 10.10.10.10 10000
  105 10.10.10.10.10 100000
  106 10.10.10.10.10.10 1000000
  107 10.10.10.10.10.10.10 10000000
  108 10.10.10.10.10.10.10.10 100000000
  109 10.10.10.10.10.10.10.10.10 1000000000  Üslü doğal sayılarda sıralama
  Eğer üslü ifadelerin tabanları aynı üsleri farklı ise; üssü büyük olan büyüktür.
  Eğer üslü ifadelerin üsleri aynı tabanları farklı ise; tabanı büyük olan büyüktür.
  Tabanları ve üsleri farklı ise; bu durumda karşılaştırma yapmamız için sayıların değerini bulmalıyız, daha sonra sıralayabiliriz.

  Not Üslü bir ifadede
  üsle taban yer değiştirilirse sayı değişir.

  Onluk sayma sisteminde verilen bir sayıyı çözümleme
  Bir sayıyı basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya sayıyı çözümleme denir.

  Örnek: 204 sayısının çözümleyin

  204
  4 4.1 = 4
  0 0.10 = 0
  2.100 = 200

  204 = 4.1 + 0.10 + 2.100
  bunu 10 un üslü biçimi ile yazarsak
  204 = 4.100 + 0.101 + 2.102


  Onluk sistemde çözümlenmiş bir sayıyı yazma ve okuma
  Çözümlenerek verilmiş bir sayıyı toplarsak sayının kendini buluruz.

  5.103 + 1.102 + 0.101 + 4.100 = 5000 + 100 + 0 + 4
  = 5104


  DEĞERLENDİRME:
  4 ün 6. Kuvveti ile üslü biçimde yazın
  73 ün değeri nedir?
  10 un 5. Kuvveti nedir?
  53 , 51 , 52 üslü ifadelerini sıralayın
  3501 sayısını çözümleyin
  3.104 + 5.103 + 0.102 + 8.101 + 2.100 çözümlenmiş sayısının değerini bulun


  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Doğal sayılar kümesinde toplama işlemi ve özelliklerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Topla işlemini tanımlama
  İkiden fazla doğal sayının toplamını bulma
  Yan yana toplama
  Basamaklarda verilmeyen rakamları bulma

  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitapları
  YÖNTEM : Anlatım , soru-cevap
  İŞLENİŞ :


  DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
  Toplama işlemi sayı doğrusu üzerinde ileriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışıdır.

  Örnek:
  2 + 52 = 54
  Örnek:
  213
  751
  102
  +_____
  1066

  Örnek:
  34 + 652 + 103 = 789  Örnek:
  4a51
  12b0
  +_____
  5541
  Yukarıdaki toplamı işleminde a ve b sayıları için a+b = ?
  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Doğal sayılar kümesinde toplama işleminin özelliklerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Toplama işleminde kapalılık özelliğinin olduğunu söyleme ve yazma
  Toplama işleminde değişme özelliğinin olduğunu söyleme ve yazma
  Toplama işleminde birleşme özelliğinin olduğunu söyleme ve yazma
  Toplama işleminde etkisiz elemanın var olduğunu söyleme ve yazma

  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitaplardaki alıştırmaların çözülmesi
  TEKNİK : Anlatım, soru-cevap
  İŞLENİŞ :

  DOĞAL SAYILAR KÜMESİNDE TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
  Kapalılık Özelliği:
  Herhangi iki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayı olduğu için, doğal sayılar kümesinde toplama işleminin kapalılık özelliği vardır.

  Örnek:
  3 ile 87 nin toplamı bir doğal sayımıdır?

  Değişme Özelliği:
  Toplanan herhangi iki doğal sayının sırasını değiştirip tekrar toplarsak sonuç değişmediğinden, doğal sayılar kümesinde toplama işleminin değişme özelliği vardır.

  Örnek: ?
  4 + 9 = 9 + 4

  Birleşme Özelliği:
  Her hangi üç doğal sayı toplanırken; ilk ikisi ile üçüncüsünün toplamı, son ikisi ile birincinin toplamına eşit olduğundan, doğal sayılar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır.

  Örnek: ?
  ( 3+ 12 ) + 24 = 3 + ( 12 + 24 )

  Etkisiz Eleman Özelliği:
  Her hangi bir doğal sayı ile sıfır toplandığında sonuç ilk doğal sayı olduğundan, doğal sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı vardır ve sıfırdır.

  Örnek:
  8 + 0 = ?


  DEĞERLENDİRME:
  6 ile 13 ün toplamı bir doğal sayımıdır?
  5 + 8 in yerleri değişerek toplandığında sonuç değişir mi?
  24 + ( 41 + 39 ) = ( 24 + 41 ) + 39 olduğunu gösterin.
  233 + 0 = ?


  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin özelliklerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Değişme özelliğinin olduğunu gösterme
  Birleşme özelliği olduğunu gösterme
  Etkisiz eleman özelliği olduğunu gösterme
  Yutan eleman özelliği olduğunu gösterme
  Toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği olduğunu gösterme

  ARAÇ GEREÇ [​IMG]ers kitabı
  TEKNİK : Anlatım, soru-cevap
  İŞLENİŞ :

  Kapalılık özelliiği
  Her hangi iki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayı olduğu için, doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin kapalılık özelliği vardır.

  Değişme özelliği
  Bir çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirilirse çarpım değişmeyeceğinden, Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

  Birleşme özelliği
  Her hangi üç doğal sayı çarpılırken; ilk ikisinin çarpımı ile üçüncüsünün çarpımı, son ikisinin çarpımı ile ilkinin çarpımına eşit olduğu için, Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.

  Yutan eleman
  Her hangi bir doğal sayı ile sıfırın çarpımı yine sıfır olduğu için Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin yutan elemanı vardır ve sıfırdır.

  Etkisiz eleman
  Bir doğal sayının bir ile çarpımı bu sayının kendisine eşit olduğundan, doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin etkisiz elemanı birdir.

  Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği
  a,b,c Î N için
  a ( b + c ) = ab + ac
  Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır

  Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği
  a,b,c Î N için
  a ( b - c ) = ab - ac
  Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır

  DEĞERLENDİRME:
  3 ile 5 in çarpımı bir doğal sayımıdır?
  6 . 8 = 8 . 6 mıdır?
  2.(5.11) = (2.5)11 midir?
  1.0 = ?
  5.( 4 – 2 )=? çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapın
  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Bölme işlemi ve özelliklerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Bölme işlemini tanımlama
  Bölme işleminin özellikleri
  YÖNTEM : Anlatın, soru-cevap
  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitaplardaki alıştırmaların çözülmesi
  İŞLENİŞ :


  BÖLME İŞLEMİ

  BÖLÜNEN BÖLEN

  BÖLÜM

  KALAN


  Bir doğal sayının 1 e bölünmesi
  Bir doğal sayının 1 e bölümü yine kendisidir.


  Bölme işleminin özellikleri :

  Kapalılık özelliği
  İki doğal sayının birbirine bölümü her zaman bir doğal sayı olmayacağından dolayı, doğal sayılar kümesinde bölme işleminin kapalılık özelliği yoktur.

  Değişme özelliği
  Bölme işleminde değişme özelliği yoktur

  Birleşme özelliği
  Bölme işleminde birleşme özelliği yoktur


  DEĞERLENDİRME :
  57 sayısını 3 e bölün
  73 sayısını 4 e bölün
  92 sayısını 1 e bölün
  22 Kasım 2007
  #1
 2. Dersİn Adi : Matematİk Cevapları

 3. 100 saat bekliyorum açılmıyo ağaç oldum
  4 Ocak 2011
  #2
soru sor

Dersİn Adi : Matematİk