Efendimizin yaptığı DUALAR

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, matematikçi63 üyesi tarafından 20 Ağustos 2009 tarihinde yazılmıştır. Efendimizin yaptığı DUALAR hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. - Sabah namazından sonra Besmele ile Fatiha[​IMG] Ayetül Kürsi[​IMG] İhlas[​IMG] Felak ve Nas Surelerini okuyup şu duayı edip ulaşabildiğimiz her yerimize süreriz.


  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir rahatsızlık duyduğunda ve her gece yatağına yatması esnasında Felak[​IMG] Nas ve İhlas surelerini okuyup[​IMG] ellerine üfleyerek başını ve yüzünden başlıyarak aşağıya doğru ellerinin yetiştiği her yerini sıvazlar ve bunu 3 defa tekrarlardı.


  Fatiha Suresi:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  * Elhamdü lillahi Rabbil âlemin.* Er'Rahmânir-Rahim. * Mâliki Yevmiddin * İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestein * İhdinas-sırâtal müstekim * Sıraatallezine en'amte aleyhim * Gayril mağdubi aleyhim ve led-dâllin * Amin.
  Anlamı: Bütün Hamdler (övgüler ve sükürler) âlemlerin Rabbi ALLAH'a dır. O[​IMG] rahmândır ve rahîmdir. O[​IMG] Ceza gününün sahibidir. ALLAH’ım ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım umarız. ALLAH’ım bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Dualarımızı kabul eyle ALLAH’ım)  Âyetel Kürsî:

  E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîym. Bismillâhirrahmânirrahîym.
  Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allâh'ın adıyla.

  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm[​IMG] lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm[​IMG] lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi iznih[​IMG] Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm[​IMG] velâ yühîtûne bi şey immin 'ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel 'aliyyül 'azîym.


  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (ezeli ve ebedidir - hayydır)[​IMG] bütün varlığın idaresini yürüten (bütün işleri düzenleyen - kayyum)dir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O[​IMG] kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) Onlar ise[​IMG] O'nun dilediği kadarından başka O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilmezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır[​IMG] onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O[​IMG] en yücedir[​IMG] en büyüktür.


  İhlas Sûresi:

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) 1.De ki: O[​IMG] Allah birdir. 2.Allah samed’dir.(Herşey ona muhtaç olduğu halde[​IMG] O hiçbirşeye muhtaç değildir) 3. O[​IMG] doğurmamış ve doğmamıştır. 4.Onun hiçbir dengi yoktur
  Felak Sûresi
  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  Anlamı : (Ey Muhammed!) 1.De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım[​IMG] 2.Yarattığı şeylerin şerrinden[​IMG] 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden[​IMG]
  4.Ve düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçülerin şerrinden[​IMG] 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
  Nâs Sûresi
  Okunuşu: * Kul euuzü birabbinâs * Melikinnâs * İlâahinnâs * Min şerril vesvâsil hannâs * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâs * Minel cinneti vennâs
  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanların Rabbine[​IMG] İnsanların yegane Hükümdarına[​IMG] İnsanların ilahına sığınırım. o sinsi şeytanın şerrinden[​IMG] o ki insanların kalplerine vesvese verir[​IMG] o şeytan[​IMG] cinlerden de olur insanlardan da.
  Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

  “Her kim[​IMG] Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi âdet haline getirirse[​IMG] ömründe fakirlik görmez.”

  “Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve çocuklariniza ögretiniz.”


  Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti: 285.286)

  Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minun[​IMG] küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih[​IMG] la nüferriku beyne ehadim mir rusülih[​IMG] ve kalu semi'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr

  La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha[​IMG] leha ma kesebet ve aleyha mektesebet[​IMG] rabbena la tüahizna in nesina ev ahta'na[​IMG] rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina[​IMG] rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih[​IMG] va'fü anna[​IMG] vağfir lena[​IMG] verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin

  Peygamber[​IMG] Rabbinden kendisine indirilene iman etti[​IMG] mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a[​IMG] meleklerine[​IMG] kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

  Allah[​IMG] bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına[​IMG] kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur[​IMG] ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize[​IMG] bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet[​IMG] bizi bağışla[​IMG] bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  SABAH NAMAZI DUASI


  Ya Rabbi okuduğum Fatiha Şeriflerin[​IMG] Ayetel Kürsilerin ve ihlas[​IMG] felak ve nas surelerinin hürmetine hayatımı[​IMG] sıhhatimi[​IMG] sevdiklerimi ve bütün dünya varlığımı sana emanet ediyorum. Dünyadaki her türlü hayırlı işlerimin kapısını aç yarabbi.  Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar
  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

  [​IMG]

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
  Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Her Sabah Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik[​IMG] senin yardımınla akşama kavuştuk[​IMG] senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Her Akşam Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik[​IMG] senin yardımınla sabaha kavuştuk[​IMG] senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace[​IMG] Dua: 14)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
  Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Yemekten Sonra Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
  Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud[​IMG] At'ime:15)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Elbise Giyerken Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
  Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki[​IMG] benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi[​IMG] deavat: 107)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):


  [​IMG]
  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla[​IMG] Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım [​IMG] günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim[​IMG] müsafirin:68)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):  [​IMG]  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike[​IMG] allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla[​IMG] Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım [​IMG] Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım[​IMG] beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari[​IMG] teheccüd: 25)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):  [​IMG]  Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla[​IMG] Allahım[​IMG] her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace[​IMG] Teharet: 9)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):


  [​IMG]
  Okunuşu: "Ğufraneke[​IMG] Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
  Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (İbni Mace[​IMG] taharet:10)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:  [​IMG]  Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
  Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder[​IMG] hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi[​IMG] deavat: 38)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:  [​IMG]  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:


  [​IMG]
  Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
  Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni[​IMG] El- Ezkar: 270)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Aksırma Esnasında:


  Aksıran kimsenin; [​IMG]"Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi[​IMG] o'nu işiten kimsenin de: [​IMG] "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi[​IMG] yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: [​IMG] "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya[​IMG] "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah[​IMG] sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari[​IMG] Edep: 125)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  [​IMG]

  Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
  Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Eve Girerken Okunacak Dua:  [​IMG]  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna."
  Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer[​IMG] Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud[​IMG] Edeb: 112)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Evden Çıkarken Okunacak Dua:
  [​IMG]


  Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben[​IMG] Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (Tirmizi[​IMG] deavat: 34)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:  [​IMG]  Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
  Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari[​IMG] Deavat: 7)
  A M İ N
  20 Ağustos 2009
  #1
 2. Efendimizin yaptığı DUALAR Cevapları

soru sor

Efendimizin yaptığı DUALAR