Eğitim Biliminin Gelişimi

İsimli konu WH 'Eğitim ve Araştırma' kategorisinde, "..melekmi cadımı.." üyesi tarafından 31 Temmuz 2011 tarihinde yazılmıştır. Eğitim Biliminin Gelişimi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Eğitim Biliminin Gelişimi
  eğitim bilimleri - öğretmenlik mesleğine giriş konu anlatımı - eğitimin geçmişi - Farabi ve İbni Sina’ya göre eğitimin işlevi - eğitim psikolojisinin ortaya çıkışı

  Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bireyde eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan tüm değişikliklerin, bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun düşmesi, toplum tarafından istenilen ve beğenilen davranışlar olması gerekmektedir. Bu nedenledir ki eğitim, belli amaçlar doğrultusunda, bireyin davranışlarını planlı bir biçimde değiştirmeye yönelik yasaları, ilkeleri ve teknikleri bulmaya çalışan bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmek zorundadır. Her bilim dalı için olduğu gibi, eğitimin de işlevlerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmesi, bir başka deyişle bireylerin davranışlarında istendik davranışları yeterli bir düzeyde gerçekleştirilebilmesi, eğitim alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme çabalarına bağlı bulunmaktadır.

  Eğitimin geçmişi insanlık kadar eski olmakla birlikte, bir bilim olarak gelişiminin yeni olduğu söylenebilir. Geçmişten günümüze eğitimin bir bilim olarak gelişmesinde pek çok bilim adamının önemli çabaları ve katkıları olduğu bilinmektedir.

  Örneğin; eski Yunan’da Sokrates’in soru sorma yoluyla insanın kendi kendine bilgiye ulaşabileceğine ilişkin görüşleri ile Platon ve Aristo’nun zihin, duygu ve bedenin birlikte uyumlu bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini öne süren görüşlerinin günümüz çağdaş eğitim anlayışına uygun düştüğü bilinmektedir. Daha psikoloji biliminin ayrı bir bilim dalı olarak felsefeden bağımsızlığını ilan etmediği dönemlerde bile, felsefeyle ilgilenen bilim adamlarının eğitim ile psikoloji arasında ilişki kurmaya başladıkları görülmektedir. Bugünün çağdaş eğitim anlayışında olduğu gibi, geçmişte de birçok düşünürün, eğitimin bireyi; duyuşsal, sosyal, bedensel ve zihinsel bakımlardan bir bütün olarak geliştirmesi gerektiğine işaret ettiği bilinmektedir.


  Farabi ve İbni Sina’ya göre eğitimin işlevi ne olmalıdır?

  Eğitimin bir bilim olarak gelişiminde Türk düşünürlerinin de önemli katkıları olmuştur. Bunlar arasında Farabi, eğitimin sözel olmaktan öte, ahlaki davranışlar kazandırması gerektiği üzerinde durarak, eğitimin kişilik gelişimi ile olan ilgisine dikkat çekmiştir. İbni Sina ise eğitimin, sınıf ve statü farkı gözetmeksizin her çocuğa verilmesini; meslek eğitimi kazandırmaya yönelik olmasını belirtmiş; çocukların okullarda kendi yaşıtları ile birlikte eğitilmesini; öğretmenlerin çocukların yeteneklerini ilgi ve isteklerini tanıyarak buna göre eğitim vermelerini; öğretim etkinliklerinde deneye gözleme ve araştırmaya yer verilmesini; öğretimde ders araç ve gereçlerinden yararlanılmasını ve baskıya dayalı olmayan bir eğitim gerçekleştirilmesini savunmuştur.


  Eğitim programlarının çocukların gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi gerektiğini ileri süren ilk bilim adamı kimdir?

  Avrupa’da Rönesans sonrasındaki bilimsel gelişmeler doğal olarak eğitimi de etkilemiş ve bu dönemde eğitimle ilgili daha çağdaş görüşler ileri sürülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda 16. yüzyılda Erasmus, eğitimde cezaya karşı çıkan görüşleri ile 17. yüzyılda ise Alman eğitimci Ratke, modern öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri ile dikkatleri toplamışlardır. Yine 17. yüzyılda Çekoslovak eğitimci Comenius, eğitimde gözlem ve deneyim ile öğretimde bireysel farklılıkların önemine değinmiş ve günümüzün çağdaş eğitim psikologlarınca da vurgulandığı gibi, öğretim programlarının çocukların gelişim özelliklerine göre ayarlanması gerektiğini belirtmiştir. 17. yüzyıl düşünürleri arasında Locke, çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri sürmüş, eğitimde ezberciliğe karşı çıkarak, çeşitli türden yaşantılar yolu ile çocuklara yaşamlarında yararlı olabilecek bilgilerin kazandırılması gereği üzerinde durmuştur.

  Eğitim psikolojisinin ortaya çıkmasına yönelik ilk düşünceler hangi bilim adamına aittir?

  Aydınlanma hareketi ile birlikte, 18. yüzyılda bilim ve sanat alanında gözlenen gelişmelerin eğitimdeki yansımaları arasında J. J. Rousseau, Pestalozzi ve Herbart’ın görüşleri dikkat çekicidir. Bu düşünürlerden Rousseau, eğitimin çocukların gelişim dönemlerine ve bireysel özelliklerine göre ayarlanması gerektiğini; Pestalozzi ise yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi savunmuştur. Herbart ise, öğretimde etkili teknikler üzerinde durmuş ve eğitim ile psikolojinin kesişim noktası olarak nitelendirilebilecek olan, “eğitim psikolojisi” alanının ortaya çıkmasına yönelik ilk düşünceleri ortaya atmıştır.
  31 Temmuz 2011
  #1
 2. Eğitim Biliminin Gelişimi Cevapları

soru sor

Eğitim Biliminin Gelişimi