Gazların Özellikleri

İsimli konu WH 'Kimya' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 24 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Gazların Özellikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1. Gazların Özellikleri:

  Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. Sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Düşük yoğunlukları vardır. Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler.

  Bunlar; Basınç (P), sıcaklık (T) ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir.

  Gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirler. Bazılarının kokusu, rengi ve zehirliliği en belirgin özelliğidir. Br2 kahverengimsi kırmızı, I2 mor renkli, NO2 ve N2O3 kahve renkli, F2 ve C12 yeşilimsi sarı, NH3 keskin kokulu, oksijen, azot ve asal gazlar dışındakiler zehirlidirler.

  Basınç: Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunur. P(Pa) = F(N)/ A(m2) Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bir barometredeki civa yüksekliğine barometre basıncı denir. Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir.

  Standart atmosfer (atm), civa civa yoğunluğu 13,5951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 9,80665 ms-2 olduğu durumda, 760 mm yükseklikteki bir civa sütununun oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir. 1 atm = 760 mm Hg 1 atm= 760 torr 1 atm = 101,325 N/ m2 1 atm = 101,325 Pa 1 atm = 1,01325 bar


  2. Basit Gaz Yasaları

  Boyle Yasası: Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki gazın hacmi, basıncı ile ters orantılıdır. P a 1/V yada PV = a (a sabit ) Orantı işareti (a) yerine eşitlik ve orantı sabitini koyarsak, sabit bir sıcaklık ve miktardaki gazın basınç ve hacim çarpımı bir sabite eşittir. Bu sabit değerde gazın miktarı ve sıcaklığına bağlıdır.

  Örnek : 30 litre bir gazın, basıncı 6 atmosferden 3 atmosfere düşürüldüğünde hacmi ne olur?

  Çözüm: Gazın sadece bir P1, V1 hali belli olması PxV sabitini bulmaya yeterlidir.

  P1 = 6 atm, V1 = 30 L P1.V1 = 6 (atm) x 30 (L) = P2V2 = 180 L atm P2 = 3 atm, V2 = bilinmiyor P2V2 = 3 (atm) x V2 (L) = 180 L atm V2 (L) = 60 L bulunur.


  Charles Yasası: Sabit basınçtaki, gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır. V a T veya V = bT (b Sabit) T (K) = t (oC) + 273,15

  Örnek:. 25°C de 50 cm3 gaz 0°C ye soğutulursa hacmi ne olur?

  Çözüm: Sıcaklık mutlaka mutlak sıcaklık cinsine çevrilmelidir: bağıntısıkullanılarak bağıntısı kullanılarak ve V1 = 50 cm3, T1 = 25°C + 273 = 298 K, T2 = 0°C + 273 K alınarak 50/293 =V2 (cm3) / 273 V2 = 46,6 cm3 elde edilir.

  Normal (ideal ) Basınç ve sıcaklık : Gazların özellik olarak sıcaklık ve basınca bağlı olması nedeniyle, normal sıcaklık ve basınç kavramları kullanılır. Gazlar için normal sıcaklık 0oC =273.15 K ve normal basınç 1 atm =760 mmHg dır.

  Avagadro Yasası: Sabit sıcaklık ve basınçta, bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır. Bu kuram iki farklı şekilde ifade edilir.

  1. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül içerir.
  2. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar.

  V a n veya V = c.n Normal koşullarda bir gazın 22.414 L’si 6,02x1023 molekül ya da 1 mol gaz bulunur. 1mol gaz = 22.4 L gaz (normal koşullarda)

  Birleşen Hacimler Yasası: Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu tepkimelerde gazlar tamsayılarla ifade edilen basit hacim oranlarıyla birleşirler. 2 CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g) 2L CO (g) + 1L O2 (g) 2 L CO2 (g) 03. İdeal Gaz denklemi
  24 Kasım 2007
  #1
 2. Gazların Özellikleri Cevapları

 3. teşekkürler
  22 Mart 2009
  #2
 4. teşekkürler...
  4 Aralık 2010
  #3
 5. MADDELERİN KATI, SIVI, GAZ OLARAK SINIFLANDIRILMASI


  Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye “madde” denir.

  Çevremizde gördüğümüz maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırabiliriz.
  KATILARIN ÖZELLİKLERİ :  • Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
  • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
  • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
  • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
  • Katılar sıkıştırılamaz.  SIVILARIN ÖZELLİKLERİ :  • Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
  • Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır.
  • Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.
  • Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
  • Sıvılar, akışkandır.
  • Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.  GAZLARIN ÖZELLİKLERİ :  • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
  • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
  • Gazlar, uçucudur.
  • Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.
  alıntı.)
  7 Şubat 2012
  #4
 6. 1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Gaz Basıncı: Gazların bazı özellikleri herkesce bilinir. Gazlar bulundukları kabın şeklini alacak şekilde genişler, diger bir gaz içinde yayılır ve her oranda karışırlar. Klor, brom ve iyot gibi bazı gazlar renkli ise de, genelde gazlar gözle görülmezler. Bide bir gaz içinde görünen parçacıkların olmadıgı anlamına gelir. Hidrojen ve metan gazı gibi gazlar yanıcıdır. Diğer taraftan, helyum ve neon gibi gazlar kimyasal tepkimeye duyarsızdır. Gazların fiziksel davranışını dört özellik belirler: gaz miktarı, hacmi, sıcaklık ve basınç. Bunlardan üçü bilindiği taktirde, digeri genelde hesaplanabilir. Bunun için, daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan ve hal denklemi denilen matematiksel bir ifade kullanılır. Miktar, hacin ve sıcaklık gibi özellikler şimdiye kadar belirli ölçüde incelendi. Burada basınç kavramının daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Basınç Kavramı: Bir balon havayla dolduruldugu zaman şişer. Ancak balonu şişirilmiş halde tutan nedir? Geçerli varsayım, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışmasıdır. Gaz molekülleri, bu çatpışma nedeniyle kabın iç duvarlarına bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvet balonu genişletir. Bir gazın oluşturdugu toplam kuvveti ölçmek kolay değildir. Bu toplam kuvvet yerine gaz basıncını degerlendirmekyerinde olacaktır. Basınç, birim alana düşen kuvvettir. Başka bir diyişle basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunan degerdir. Sl birim sisteminde kuvvet newton (N) ve alan metrekare (m2) dir. Birim yüzeydeki kuvvetin (basıncın) birimi ise N/ m2 dir ve pascal adını alır. Buna göre bir pascal N/ m2 lik bir basınçtır. Bazı Basınç Birimleri: atmosfer (atm) 1 atm=760 mmHg inç kareye düşen pound (lb/in2) =14,696 lb/in2 santimetre karedeki kilogram (kg/cm2) = 1,0333 kg/cm2 metrekare başina newton (N/m2) = 101,325 N/m2 paskal (Pa) = 101,325 Pa kilopaskal (kPa) = 101,325 kPa bar (bar) =1,01325 bar milibar (mb) = 1013,25 mb Barometre : Açık hava basıncını ölçen aletlerdir. Deniz seviyesinde 76 cm Hg sütununun yüksekliğine yada yaptığı basınca 1 atmosfer denir. h yüksekliği kullanılan sıvının cinsine ve atmosfer basıncına bağlıdır. Borunun çapına bağlı değildir. Civa yerine ( d=13,6 gr/cm3) su kullanılsaydı (d=1gr/cm3) okunacak değer, h1.d1=h2.d2 76.13,6 = 1.h2 den h2= 1033 cm yani 10,33 metre olurdu. Bu kadar yüksek bir değerle uğraşmak yerine civa ile daha küçük bir değerle hesap yapmak daha kolaydır. Suyun buharlaşma özelliği bulunduğundan borunun üzerindeki boşluğu doldurarak basıncın yanlış okunmasına sebep olabilir fakat civa metaldir ve kolay buharlaşmaz. Manometre : Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçen aletlerdir. İki çeşittir. 1- Açık uçlu Manometreler :Bu tür manometrelerde sistem atmosfer basıncına açıktır. a) Gazın basıncı atmosfer basıncından Büyükse : Civa açık kolda yükselir ve gazın basıncı atmosfer basıncıyla h yüksekliğinin toplamına eşittir. b) Gazın basıncı atmosfer basıncından küçükse :Civa gaza doğru yükselir. Gazın basıncı, Atmosfer basıncından h yüksekliği çıkarılarak bulunur. c) Gazın basıncı atmosfer basıncına eşitse civa seviyeleri eşit olur. 2-Kapalı uçlu Manometreler: Bu tür manometrelerde sistem atmosfer basıncına kapalıdır.


  Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. Sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Düşük yoğunlukları vardır.
  Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler. Bunlar; Basınç (P), sıcaklık (T) ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir. Gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirler. Bazılarının kokusu, rengi ve zehirliliği en belirgin özelliğidir. Br2 kahverengimsi kırmızı, I2 mor renkli, NO2 ve N2O3 kahve renkli, F2 ve C12 yeşilimsi sarı, NH3 keskin kokulu, oksijen, azot ve asal gazlar dışındakiler zehirlidirler.
  Basınç: Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunur.
  <font face="Times New Roman" size="3">

  P(Pa) = F(N)/ A(m2)

  </font> Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bir barometredeki civa yüksekliğine barometre basıncı denir. Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir. Standart atmosfer (atm), civa civa yoğunluğu 13,5951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 9,80665 ms-2 olduğu durumda, 760 mm yükseklikteki bir civa sütununun oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir.
  <font face="Times New Roman" size="3">
  1 atm = 760 mm Hg
  1 atm= 760 torr
  1 atm = 101,325 N/ m<sup>2</sup>
  1 atm = 101,325 Pa
  1 atm = 1,01325 bar</font><strong> </strong>
  02. Basit Gaz Yasaları


  Boyle Yasası: Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki gazın hacmi, basıncı ile ters orantılıdır.
  P a 1/V yada PV = a (a sabit )
  Orantı işareti (a) yerine eşitlik ve orantı sabitini koyarsak, sabit bir sıcaklık ve miktardaki gazın basınç ve hacim çarpımı bir sabite eşittir. Bu sabit değerde gazın miktarı ve sıcaklığına bağlıdır.
  Örnek : 30 litre bir gazın, basıncı 6 atmosferden 3 atmosfere düşürüldüğünde hacmi ne olur?
  Çözüm: Gazın sadece bir P1, V1 hali belli olması PxV sabitini bulmaya yeterlidir.
  P1 = 6 atm, V1 = 30 L
  P1.V1 = P2V2
  6 (atm) x 30 (L) = 3 atm x V2
  V2 = 180 L atm / 3 (atm)
  V2 = 60 L bulunur.

  Charles Yasası: Sabit basınçtaki, gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır.

  V a T veya V = bT (b Sabit) T (K) = t (oC) + 273,15

  Örnek:. 25°C de 50 cm3 gaz 0°C ye soğutulursa hacmi ne olur?
  Çözüm: Sıcaklık mutlaka mutlak sıcaklık cinsine çevrilmelidir:
  bağıntısı kullanılarak  bağıntısı kullanılarak ve V1 = 50 cm3, T1 = 25°C + 273 = 298 K, T2 = 0°C + 273 K alınarak

  50/293 =V2 (cm3) / 273 V2 = 46,6 cm3 elde edilir.
  Normal (ideal ) Basınç ve sıcaklık : Gazların özellik olarak sıcaklık ve basınca bağlı olması nedeniyle, normal sıcaklık ve basınç kavramları kullanılır. Gazlar için normal sıcaklık 0oC =273.15 K ve normal basınç 1 atm =760 mmHg dır.
  Avagadro Yasası: Sabit sıcaklık ve basınçta, bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır.
  Bu kuram iki farklı şekilde ifade edilir.
  1. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül içerir.
  2. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar.
  V a n veya V = c.n
  Normal koşullarda bir gazın 22.414 L�si 6,02x1023 molekül ya da 1 mol gaz bulunur.
  1mol gaz = 22.4 L gaz (normal koşullarda)
  Birleşen Hacimler Yasası: Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu tepkimelerde gazlar tamsayılarla ifade edilen basit hacim oranlarıyla birleşirler.

  2 CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g)

  2L CO (g) + 1L O2 (g) 2 L CO2 (g)


  03. İdeal Gaz denklemi

  Basit gaz yasalarından yararlanarak, hacim, basınç, sıcaklık ve gaz miktarı gibi dört gaz değişkenini içeren tek bir denklemde birleştirilerek ideal gaz denklemi elde edilir.

  1. Boyle yasası, Basıncın etkisini tanımlar, P a 1/V
  2. Charles yasası, Sıcaklık etkisini tanımlar, V a T
  3. Avagadro Yasası, gaz miktarının etkisini tanımlar, V a n

  Bu gaz yasalarına göre, bir gazın hacmi, miktar ve sıcaklık ile doğru orantılı, basınç ile ters orantılıdır. Yani V a nT/P ve V= RnT/P

  Pv = nRT
  <font face="Times New Roman" size="3">İdeal gaz denklemine uyan bir gaza idael veya mükemmel gaz ismi verilir.
  İdeal gaz denkleminde gaz sabitinin değeri ideal şartlardaki birimlerden yararlanarak bulunur.

  R = PV/ nT = 1 atm x 22,4140 L / 1 mol x 273,15K = 0,082057 L atm/mol K = 0,082057 L atm mol-1 K<sup>-1</sup> elde edilir.

  SI sistemine göre

  R = PV/ nT = 101,325 Pa x 2,24140.10<sup>-2</sup> m<sup>3</sup> / 1 mol x 273,15K = 8.3145 m<sup>3</sup> Pa mol <sup>�1</sup> K<sup>-1</sup>
  R = 8,3145 J mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>

  Örnek: 800 ml bir kapta 275 <sup>o</sup>C de 0.2 mol O<sub>2</sub> nin oluşturduğu basınç ne kadardır ?

  PV = nRT

  P x 0,800 L = 0,2 x 0,082 L atm mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> x (273 + 275) K

  P = 11,2 atm</font>
  Genel Gaz Denklemi:

  Bazı durumlarda gazlar iki farklı koşulda tanımlanır. Bu durumda ideal gaz denklemi, başlangıç ve son durum olmak üzere iki kere uygulanır.

  PiVi = ni R Ti R = PiVi / ni Ti

  PsVs = ns R Ts R = PsVs / ns Ts


  PiVi / ni Ti = PsVs / ns Ts bağıntısına genel gaz denklemi denir.


  Mol kütlesi tayini :


  Bir gazın sabit sıcaklık ve basınçta kapladığı hacim bilinirse, gaz miktarı (n), mol cinsinden, ideal gaz denklemiyle bulunur. Gazın mol sayısı, gaz kütlesinin (m) molekül ağırlığına (M) bölümüne eşit olduğundan, gaz kütlesi bilinirse n = m / M den yararlanarak mol kütlesi bulunabilir.

  PV = mRT/M


  Gaz Yoğunlukları:

  Bir gazın yoğunluğu bulunurken d = m/V yoğunluk denkleminden yaralanılır. İdeal gaz denkleminde n/V yerine P/RT konulur.


  d = m/V = MP/ RT

  Sıvı ve katı yoğunlukları arasında belirli farklar vardır.


  a. Bir gazın yoğunluğu mol kütlesi ile doğru orantılıdır. Katı ve sıvıların ise yoğunlukları ve mol kütleleri arasında kayda değer bir ilişki yoktur.
  b. Gaz yoğunlukları basınç ve sıcaklığa bağlıdır. Basınç ile doğru orantılı, sıcaklık ile ters orantılıdır. Katı ve sıvıların yoğunlukları ile mol
  kütleleri arasında kayda değer bir bir ilişki olmakla beraber, basınca çok az bağlıdır.


  04. Gaz Karışımları:

  Bir gaz karışımında gazlardan her birinin kendi yaptığı basınca kısmi basınç ismi verilir. Dalton�un kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımının toplam basıncı karışımın bileşenlerinin kısmi basınçlarının toplamına eşittir.

  PT = PA + PB

  nA/nT = PA / PT = VA / VT = XA

  Burada nA / nT terimine A� nın mol kesri XA ile gösterilir.

  Örnek: Bir su buharı-neon gaz karışımının toplam basıncı 0.593 atm dir Su buharının o sıcaklıktaki kısmi basıncı suyun o sıcaklıktaki buhar basıncına eşittir ve 29.3 Torr dur. Neonun kısmi basıncını bulunuz.
  <font face="Times New Roman" size="3">Çözüm: P toplam = 0.593 atm = 0.593 atm x 760 Torr / atm = 450,68 Torr </font><font face="Times New Roman"> </font> <span style="font-size: 11pt; color: black"><span> </span><span> </span></span>
  <font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman" size="3"> Psu buharı = 29.3 Torr
  Ptoplam = P su buharı + P neon
  450,68 Torr = 29.3 Torr + Pneon
  Pneon = 450,68 - 29.3 = 421,38 Torr </font><font face="Times New Roman" size="3">
  Pneon = 421,38 Torr / 760 Torr.atm-1 = 0.55 atm</font>

  05. Kinetik- Molekül Kuramı:


  Gaz moleküllerinin aralarında çok büyük boşluklar bulunması onların büyük oranda sıkıştırılabilmesini sağlar. Sıvılarda ve katılarda moleküller birbirine çok sıkışık durumdadırlar. Büyük basınçlarda bile çok az bir hacim değişmesi gözlenebilir, pratikçe sıkıştırılamazlar. moleküllerinin yere düşmeden havada asılı kalmaları onların birbirleri ile devamlı çarpışma halinde olmaları ile açıklanır. Gaz moleküllerin devamlı hareket halinde olmaları gazların kinetik teorisi ile açıklanır. Gazların kinetik teorisi aşağıdaki bilgileri ortaya koyar.
  1. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki bu büyük boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilecek kadar küçük boyuttadır.
  2. Gaz molekülleri neden havada asılı kalıyor yere düşmüyor sorusuna da bir cevap olarak gaz molekülleri devamlı hareket halinde ve birbirleri ile çarpışmaktadırlar. Bir gazın bir molekülü 25°C de l atmosferde bir saniyede yaklaşık 10 9 çarpışma yapar. Gaz moleküllerinin çeperlere çarpması ise gaz basıncını oluşturur.
  3. Gaz molekülleri hareketli olduğundan dolayı sahip oldukları kinetik enerjileri sıcaklıkla orantılıdır. Bir cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar.Moleküllerin hızları farklı olmasından dolayı ortalama hız alınır. Sabit sıcaklıkta tüm farklı gaz moleküllerinin eşit kinetik enerjiye sahip olacağı düşünülürse yüksek molekül ağırlıklı bir gaz molekülünün, düşük molekül ağırlıklı gaz molekülüne göre daha düşük hızlı olacağı bulunur.
  4. Gaz moleküllerinin kabın duvarları veya birbirleri ile çarpışmaları mükemmel elastiktir. Çarpışan moleküller arasında enerji alışverişi olabilir. Fakat çarpışan moleküllerin toplam enerjisi öncekinin aynısıdır.


  06. Graham'ın Gazların Yayılma Kanunu:

  Yayılma (difüzyon), rastgele molekül hareketi sonucu moleküllerin göç etmesidir. İki yada daha fazla gazın yayılması, moleküllerin karışıp bulunduğu yerde homojen bir karşım oluşturması ile sonuçlanır. Dışa yayılma (efüzyon) gaz moleküllerinin bulundukları kaptaki bir delikten dışa doğru kaçmasıdır. İki değişik gazın dışa yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır.

  A nın dışa yayılma hızı /B nin dışa yayılma hızı = (ums)A / ( ums)B = ((3RT/MA) / (3RT/MB))1/2 = (MB/MA) 1/2

  Graham yasası ancak bazı koşullarda uygulanabilir. Dışa yayılma için gerekli gaz basıncı moleküllerin bağımsız olarak kaçışına olanak sağlayacak şekilde yani fışkırmayacak biçimde çok küçük olmalıdır. Delikler moleküller geçerken çarpışma olamayacak şekilde küçük olmalıdır.

  Örnek: Bir delikten yayılan gaz miktarlarının karşılaştırılması. 2.2 x 10-4 mol N2(g) küçük bie delikten 105 saniye dışa yayılmaktadır. Aynı delikten 105 saniyede ne kadar H2(g) dışa yayılır?

  H2 molekülleri N2 den daha az kütleye sahiptir. Gazlar aynı sıcaklıkta karşılaştırıldığında H2 molekülleri daha büyük hıza sahiptir.

  x mol H2 / 2.2x10-4 mol N2 = (MN2 /MH2) 1/2 = ( 28.014 / 2.016) 1/2 =3.728

  x mol H2 = 3.728 x 2.2x10-4 = 8.2 x 10-4 mol H2

  Örnek: Dışa yayılma zamanlarının mol kütleler ile ilişkisi. Küçük bir delikten bir Kr(g) örneği 87.3 s de kaçar ve aynı koşullarda bilinmeyen bir gaz için bu süre 42.9 s dir. Bilinmeyen gazın mol kütlesi nedir?

  bilinmeyen dışa yayılma zamanı / Kr nin dışa yayılma zamanı = 42.9 s / 87.3 s = (Mx / MKr ) 1/2 = 0.491

  Mx = ( 0.491)2 x MKr = (0.491)2 x 83.80 = 20.2 g/mol


  07. Gerçek ( İdeal olmayan) Gazlar

  İdeal gaz bağıntısı tanıtılırken gerçek gazlarında uygun koşullarda ideal gaz yasasına uyduğu belirtilmişti. Bir gazın ideal gaz koşulundan ne kadar saptığının ölçüsü sıkıştırılabilirlik faktörü olarak belirlenir. Bir gazın sıkıştırılabilirlik faktörü PV/nRT oranıdır. İdeal gaz bağıntısından (PV = nRT ) bir ideal gaz için bu oranın PV / nRT =1 olduğunu biliyoruz. Gerçek bir gaz için deneysel olarak belirlenen PV /nRT oranının 1'e yakınlığı gazın ne kadar ideal davrandığının ölçüsüdür. Bütün gazlar yeterince düşük basınçlarda ( 1atm den düşük) ideal davranırlar. Fakat artan basınçlarda saparlar. Çok yüksek basınçlarda ise sıkıştırılabilirlik faktörü daima 1 den büyüktür.

  * Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda idealliğe yaklaşırlar.
  * Gerçek gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda ideallikten uzaklaşırlar.

  Van der Waals denklemi

  Gerçek gazlar için bir kaç denklem çıkarılmıştır. Bunlar ideal gaz denkleminden çok daha geniş bir sıcaklık ve basınç aralığında kullanılabilirler.

  ( P + n2a/V2) ( V-nb) = nRT


  Örnek: 1.00 mol Cl2 (g) 273 K de 2.00 L lik bir hazcim kaplıyor. Basıncı van der Waals denklemini kullanarak hesaplayınız. a= 6.49 L2 atm mol-2 ve b= 0.0562 L mol -1

  P = nRT/ ( V-nb) - n2a/V2

  n = 1.00 mol V = 2.00 L T = 273K R =0.08206 L atm mol-1 K-1

  n2 a = ( 1.00)2 mol 2 x 6.49 L2atm/mol2 = 6.49 L2 atm

  nb = 1.00 mol x 0.0562 L mol -1 = 0.0562 L

  P = 1.00 mol x 0.08206 L atm mol -1 K -1 x 273 K /( 2.00 -0.0562)L - 6.49 L2 atm / (2.00)2 L2

  P = 11.5 atm - 1.62 atm = 9.9 atm

  2. 30.11.09#4
  • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
  • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
  • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
  • Gazlar, uçucudur.
  • Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.

  UMARIm yardımcı olmusumdur.
  4 Nisan 2012
  #5
soru sor

Gazların Özellikleri

Alakalı Aramalar:

 1. gazların rengi var mıdır

  ,
 2. gazlar renkli midir