Hollandaca Zıt anlamlı kelimeler ve okunuşları

İsimli konu WH 'Yabancı Dil' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 11 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Hollandaca Zıt anlamlı kelimeler ve okunuşları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Voorbeeld tegenstellingen "Inburgering"
  © abc-wandeling.nl
  Arkadaşlar elimden geldigi kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacagım, siz istedınız okunuşlarınıda yazdım herkese kolay gelsin Bakın zıt anlamlı kelımelerın kolayıda var duyduunuz kelımenın basına ON yada NİET koyarsanız bu ekler kelımeyı olumsuzlastırıyor basarılar
  < 1 >
  internationaal(international) - nationaal(national)------------- evrensel_ulusal

  groot(ghroot) - klein(keyn)------------- büyük_küçük

  traag(trahg) - snel (snel)-------yavaş_hızlı

  anti(anti) -pro(pro)----- karşı_için

  import(import) - export(eksport)-------- ithalat_ihracat

  extern(ekstern) - intern(intern)-------- dışarıdan_içeriden

  subjectief(sübyektif) - objectief(obyektif) -------öznel_nesnel

  verlies(ferlis) - winst(vinst)------- (ziyan) zarar_karanç

  negatief(neghatif) - positief(positif)------- olumsuz_olumlu

  arm(arm) - rijk(rayk)---------- fakir_zengin

  huilen(haüylın) - lachen(lagen) --------ağlamak_gülmek

  voornaam(fornam) - achternaam(agtırnam)---------- isim_soyat

  breed(bred) - smal(smal) ----------geniş_dar

  los(los) - vast(fast)--------- gevşek_sıkı

  troebel(trubıl) - helder(heldır------ bulanık_ berrak

  ongewoon(onghevoon) - gewoon(ghevoon)---------- anormal _normal

  bedroefd(bedruft - blij(blay------ mahzun_mutlu

  afwezig(afvezihg - aanwezig(anvezihg-------- mevcut olmayan_mevctu

  onvoorzichtig(onforzigtihg - voorzichtig(forzigtihg------- dikkatsiz_dikkatli

  onbewust(onbevüst) - bewust(bevüst-------- şuursuz_şuurlu

  < 2 >

  links_lins ------ rechts_regts-------- sol_sağ

  volgende-folghındı ------ vorige_forihge-------- geçmiş_gelecek

  vijand_fayant - ---vriend_frint------ düşman_dost

  bekend_bekent - onbekend_onbekınt-------- tanıdık_yabancı

  licht_ligt-- - donker_donkır-------- açık_koyu

  hier_hır - daar_daar-------- bura_ora

  bijzonder_bayzondır ---- gewoon_ghevon------- tuhaf_normal

  alles_allıs-- - niets_nits------- herşey_hiçbirşey

  droog_drohg--- - nat_nat------- kuru_ ıslak

  binnen_binnın ----- buiten(baüytın------- içeri_dışarı

  makkelijk(makkelayk) - moeilijk(muylayk)------- kolay_zor

  vriendelijk(frindelayk) - onvriendelijk (onfrindelayk)-----merhametli_merhametsiz

  tam (tam )- wild(vilt)-------- uysal_vahşi

  eenvoudig(eynfodıhg )- ingewikkeld(inghevikkılt------- basit_zor

  noord(nort) - zuid(zaüyt)------- kuzey _güney

  juist(yüst) - onjuist(onyaüst)--------- doğru_yanlış

  stout(staut) - lief (lif)--------yaramaz_degerli (haylaz_sevimli)

  oud(aud) - jong(yong)------- yaşlı genç

  honger (honghır)- dorst(dorst)------- açlık_susuzluk

  toekomst(tukomst) - verleden(ferledın) gelecek_geçmiş


  < 3 >

  passief(passif) - actief (agtif)------pasif_aktif

  lui(laüy) - ijverig(ayferihg)----- tembel_çalışkan

  grof(ghrof) - fijn(fayn)-------- kaba_zarif

  zwak(zvak) - sterk(sterk)-------- kuvvetsiz(çelimsiz)_güçlü

  expres(ekspres) - per ongeluk(per onghelük)------- kasten_kazara

  einde(eyndı) - begin(beghın)-------- bitiş_başlangınç

  eten(etın) - drinken(drınkın)---------- yemek_içmek

  vrouw(frauv) - man(man)------- kadın_erkek

  altijd(altayt) - nooit (noyt)--------- herzaman_hiçbirzaman

  meer(meyr) - minder (mindır)--------daha çok_az

  even(efın) - oneven(onefın)------- çift _tek

  vuil(faüyl) - schoon(sgoon)------ pis_temiz

  leeg(lehg) - vol(fol) -------boş_dolu

  later(latır) - vroeger (frughır)---------geç_erken

  boven(bovın) - onder(ondır)------- yukarı_aşagı

  zomer(zomır) - winter(vintır)------ yaz_kış

  eerlijk(eyrlayk) - oneerlijk(oneyrlayk------- dürüst_sahtekar

  snel /snel- langzaam/langhzam----- hızlı_yavaş

  mager/maghır - vet/fet-------- az yaglı_yaglı

  ziek/zik - gezond/ghezont--------- hasta_saglıklı


  < 4 >

  slecht/slegt - goed/ghud------- kötü_iyi

  iemand/imant - niemand/nimant------ birisi_hiç kimse

  optimist/optimist - pessimist/pesimist------- iyimser_kötümser

  glanzend/ghlanzınt - dof/dof------- parlak_mat

  iets/its - niets/nits------- birşey_hiçbirsey

  te vroeg/tı fruhg- te laat/tı lat------ erken_geç

  glad/ghlat - stroef /struf------düzgün_pürüzlü

  recht/regt - krom /krom--------dogru_egri

  normaal/normal - abnormaal/ apnormal----- normal_anormal

  ingang/inghanhg - uitgang/aüytghanhg------- giriş_çıkış

  mis /mis- raak/rak------- isabetsiz_isabetli

  neef /neyf- nicht /nigt--------oglan yegen _kız yegen

  jongen/yonghın - meisje/meyşye oglen_kız

  omhoog/omhohg - omlaag/omlahg------ yukarı_aşagı

  breedte/bredtı - lengte/lenghtı------- genişlik_uzunluk

  kind/kint - volwassene/folvassını -----cocuk_yetişkin

  erna/erna - ervoor/erfor-------- sonra_önce

  vies /fis- lekker/lekkır--------- igrenç_lezzetli

  mogelijk/lekkır - onmogelijk/moghelayk------- mümkün _imkansız

  kort/kort - lang/lanhg--------- kısa_uzun


  < 5 >

  wit/vit - zwart/zvart-------- beyaz_siyah

  mooi/mooy - lelijk/leylayk-------- güzel_çirkin

  netjes/netyes - slordig/slordıhg-------- düzenli_düzensiz

  hard/hart - zacht/zagt-------- sert_yumuşak

  maximaal/maksimal - minimaal/minimal--------- en fazla_en az

  leuk /laüyk- vervelend /ferfelınt--------hoş_sıkıcı

  precies/presis - ongeveer/onghefeyr-------- aşagı_yukarı

  nieuw/niöv - oud /aud-------yeni_eski

  niet/nit - wel/vel---------- yok_var

  goed/ghut - fout /faut----------dogru_yanlış

  laag/lahg - hoog /hohg---------alçak_yüksek

  ja/ya - nee/ney------ evet_hayır

  interessant/interesant - saai/say------ enteresan_monoton

  samen/samın - alleen/aleyn------- birlikte_yalnız

  openbaar/opınbaar - privé/privey--------- kamusal_kişisel

  oorlog/orlohg - vrede/frede------- savaş_barış

  plus /plüs- min/min-------- (+)artı_eksi(-)

  veel/feyl - weinig/veynihg------- çok _az

  kapot/kapot - heel/heyl----------- bozuk_tam

  nooit/noyt - altijd/altayt------- hiçbirzaman _herzaman


  < 6 >

  ergens/erghıns - nergens/nerghıns--------- biryerde_hiçbiryerde

  nodig/nodıhg - onnodig/onnodıhg---------- gerekli_gereksiz

  nadeel/nadeyl - voordeel/fordeyl---------- zarar_fayda

  hol/hol - bol/bol-------------- iç bükey_dış bükey

  andere/andırı - dezelfde/dezelftı-------- farklı_aynı

  vlug /flüg- langzaam/langhzam------ hızlı_yavaş

  zus/züs - broer/brur------ abla_abi

  vroeg/fruhg - laat/lat-------- erken_geç

  binnenland/binenlant - buitenland/baüytınlant--------- yurtiçi_yurtdışı

  in/in - uit/aüyt-------- içinde_dışında

  nacht/nagt - dag/dahg------- gece_gündüz

  licht/ligt - zwaar/zvar-------- hafif_agır

  bezet/bezet - vrij/fray------- işgal_özgür

  legaal/leghal - illegaal/illeghaal-------- yasal_yasa dışı

  gezakt/ghezakt - geslaagd/gheslaahgt------- başarısız_başarılı

  geschoren/ghesgorın - ongeschoren/ongheshorın---------- tıraş_tıraşsız

  trouwen/trauvın - scheiden/sgeydın------- evlenmek_ayrılmak(Allah korusun)

  verplicht/ferpligt - vrijblijvend/frayblayfınt------- zorunlu_zorunlu olmadan_(serbest)

  accepteren/aksepterın - weigeren/veygherın-------- kabul etmek_red etmek

  inclusief/intlüsif - exclusief/ekslüsif--------- dahil_öznel

  < 7 >

  vader/fadır - moeder/mudır------ baba_anne

  slim/slim - dom/dom-------- kurnaz_aptal

  koud/kaud - warm/varm-- soguk_sıcak

  haat/hat - liefde/lifdı-------- nefret_sevgi

  open/opın - dicht/digt--------- açık_kapalı

  onderkant/ondırkant - bovenkant/bovınkant---- alt taraf _üst taraf

  diep/dip - ondiep/ondip--------- derin_derin değil

  druk /drük- stil/stil---------- kalabalık_sakın

  eerste/eyrstı - laatste/latstı-------- ilk_son

  praten/pratın - zwijgen/zvayghın--------- konuşmak _susmak

  najaar/nayar - voorjaar/foryar-------- sonbahar_ilkbahar

  zichtbaar/zigtbar - onzichtbaar/onzigtbar-------- görülür_görünmez

  zeker/zekır - onzeker/onzekır---- kesin_belirsiz

  modern/modern - ouderwets/audervest------- modern_eskı moda(modası geçmiş)

  nauw/nauv - wijd/vayt-------- dar_geniş

  verstandig/ferstandıhg - onverstandig/onverstandıhg----- akıllı_akılsız

  een/eyn - geen/gheyn--------- bır_degil

  vers/fers - bedorven/bedorfın------ taze _bayat

  dapper/dappır - bang/bang------- cesur_korkak

  duur/dür - goedkoop/ghudkop-------- pahalı_ucuz


  < 8>

  vriezen/frizın - dooien/doiyn-------- donmak_erimek

  straffen/straffın - belonen/belonın----- ceza vermek_ödüllendirmek

  versnellen /fersnellın- vertragen/fertraghın-------- hızlandırmak_yavaşlandırmak

  geven/ghefın - nemen/nemın------- vermek_almak

  winnen/vinnın - verliezen/ferlizın-------- kazanmak_kaybetmek

  aanvallen/anfallın - verdedigen/ferdedıghın-------- saldırmak_müdafa etmek

  sympathiek/sempathik - onaardig/onardıhg------- sempatık_sevımsız

  strak/strak - ruim/raüym------- dar _geniş

  stilstand/stilstant - beweging/beveghinhg--- hareketsız durmak_hareket etmek

  stijgen/stayghın - dalen/dalın------- yükselmek_düşmek

  staanplaats/stanplats - zitplaats/zıtplants----- sergi yeri_oturma yeri

  stiekem/stikım - openhartig/opınhartihg------ sinsice _samimi(içten)

  schaarste/sgarstı - overvloed/ofırflud-------- kıtlık_bolluk

  start /start- eindstreep/eyndstreyp------- baslangıç_son çizgi

  sparen/sparın - besteden/bestedın---------- tasarruf _kullanmak(harçamak)

  smeken/smekın - bevelen/befelın------- rica etmek_emir vermek

  smaakvol/smakfol - smakeloos/smakelos------- lezzetli_lezzetsiz

  sluiten/slaüytın- openen/openın-------- kapatmak_açmak

  schriftelijk/sıgraftelayk - mondeling/mondılinhg---------- yazılı_sözlü

  serieus/seriös - speels/speyls-------- agırbaşlı_oynak


  < 9>
  voorkant/forkant - achterkant/agtırkant-------- ön taraf_arka taraf

  heren/herın - dames/damıs--------- bay_bayan

  dit/dıt - dat/dat----------- bu_o

  deze/dezı - die/di--------- bu_o

  gebruikt/ghebraüykt - ongebruikt/onghebraüykt------- kullanılmış_kullanılmamış

  leven/lefın - dood/dod------------ yasamak_ölmek

  bot /bot- scherp/sgerp------- kör_keskin

  aardig/ardihg - onaardig/onardihg---------- nazik_kaba

  beneden/benedın - boven/bovın--------- asagıya_yukarıya

  dik - dun/dün--------- kalın _ince

  geduldig/ghedüldihg - ongeduldig/onghedüldıhg--------- sabırlı_sabırsız

  bijna/bayna - helemaal/helemal--------- hemen hemen_tamamen

  gierig/ghırihg - gul/ghül------- cimri_cömert

  beleefd/beleft - onbeleefd/onbeleft-------- saygılı_saygısız

  vraag/frahg - antwoord/antvoort------- soru_cevap

  achter/agtır - voor/for-------- arka_ön

  beter/betır - slechter/slegtır-------- iyi_kötü

  heen/heyn - terug/teruhg--------- ileriye_geriye

  dichtbij/digbay - veraf/feraf------- yakın_uzak

  geschikt/ghsgikt - ongeschikt/onghsgikt------- uygun_uygunsuz


  < 10 >

  stedeling/stedelihg - provinciaal/profinsial--------- kentsel_bölgesel

  aankleden/ankledın - uitkleden/aüytkledın--------- giyinmek_soyunmak

  opzetten/opzettın - afzetten/afzettın--------- toplamak(üstüne koymak)_çıkarmak

  aandoen/andun - uitdoen/aüytdun---------- giyinmek_soyunmak

  omdoen/omdun - afdoen/afdun--------- takmak_düşürmek

  zon/zon - maan/maan-------- güneş_ay(hilal)

  voorin/forin - achterin/agterin-------- önde_arkada

  tegen/teghın - voor/for------- karşı_önünde(için)

  oost/ost - west /vest-----------dogu_batı

  noord /nort- zuid/zaüyt--------- kuzey _güney

  ochtend/ogtınt - avond/afont--------- sabah_akşam

  aan/an - uit/aüyt-------- açmak_kapatmak

  daarna/darna - daarvoor/darfor---------- ondan sonra_ondan önce

  gisteren/ghisterın - vandaag/fandahg-------- dün _bugun

  hierna/hirna - hiervoor/hirfor--------- aşagıya_yukarıya

  houden van/haudın fan - haten/hatın------- sevmek_nefret etmek

  mannelijk/mannelayk - vrouwelijk/frauvelayk--------- erkek_kadın

  meneer/meneyr - mevrouw/mefrauv-------- beyfendi _hanımefendi

  toekomst/tukomst - verleden/ferledın-------- gelecek_geçmiş

  opa /opa- oma/oma-------- dede_ebe
  11 Mart 2011
  #1
 2. Hollandaca Zıt anlamlı kelimeler ve okunuşları Cevapları

soru sor

Hollandaca Zıt anlamlı kelimeler ve okunuşları