İktisata Giriş Final Deneme Soruları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 27 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. İktisata Giriş Final Deneme Soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. İktisata Giriş Final Deneme Soruları  1. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal değildir?
  a. Buzdolabı
  b. Zeytinyağı
  c. Tuz
  d. Mum
  e. Şeker
  Yanıt a seçeneğidir. Buzdolabı ihtiyacı giderdikten sonra yok olup gitmeyen mallara örnek olarak gösterilebilir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
  a. Üretilen malların homojen olması
  b. Çok sayıda satıcı olması
  c. Alıcı sayısının sınırlı olması
  d. Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması
  e. Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
  Yanıt c seçeneğidir. Tam rekabet piyasasında çok sayıda alıcı vardır.

  3. Girdi miktarı %100 artarken üretim miktarı %75 artıyorsa nasıl verim söz konusudur?
  a. Ölçeğin azalan verimi
  b. Ölçeğin artan verimi
  c. Ölçeğin sabit verimi
  d. Ölçeğin ortalama verimi
  e. Ölçeğin önce azalan sonra artan verimi
  Yanıt a seçeneğidir. Ürün miktarı girdideki artış
  Oranından daha küçük bir oranda artıyorsa bu
  durumda ölçeğin azalan verimi söz konusudur.

  4. Üretimde zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların yarattığı işsizliğe ne ad verilir?
  a. Gizli işsizlik
  b. Teknolojik işsizlik
  c. Friksiyonel işsizlik
  d. Konjonktürel işsizlik
  e. Yapısal işsizlik
  Yanıt d seçeneğidir. Üretim de zaman zaman meydana gelen daralmalar konjonktürel işsizliğe
  neden olmaktadır.

  5. Nominal faiz %60, reel faiz %30 ise enflasyon oranı kaçtır?
  a. %30
  b. %70
  c. %25
  d. %50
  e. %20
  Yanıt a seçeneğidir
  Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı – Enflasyon
  Oranı
  %30 = %60 - Enflasyon oranı
  Enflasyon oranı = %30

  6. Mal ve hizmetlere göre devresel akım diyagramı dikkate alındığında hane halkı tarafından devlete yapılan ödemelere ne denir?
  a. Maaş
  b. Ücret
  c. Vergi
  d. Kar payı
  e. Transfer ödemeleri
  Yanıt c seçeneğidir. Devresel akım diyagramına göre hane halkından devlete yapılan ödemelere vergi denir.

  7. GSMH 110 katrilyon ve net faktör gelirleri
  -4 katrilyon ise gayri safi yurt içi hasıla kaçtır?
  a. 114
  b. 106
  c. 440
  d. 200
  e. 230
  Yanıt a seçeneğidir.
  GSYİH=GSMH-Net faktör gelirleri
  GSYİH= 110 - (- 4)
  GSYİH= 114

  8. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özellikleri arasında yer almaz?
  a. Sınırsızdır
  b. Karşılandıkça şiddeti artabilir
  c. Herkes için benzer özellik göstermesi
  d. İkame edilebilir
  e. Giderildikçe şiddeti azalabilir
  Yanıt c seçeneğidir. İhtiyaçlar herkes için farklı özellik göstermektedir.

  9. Bir malın arz ve talebinin aynı miktarda artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  a. Fiyat sabit kalır, miktar artar
  b. Fiyat artar, miktar sabit kalır
  c. Hem fiyat hem miktar artar
  d. Hem fiyat hem miktar azalır
  e. Fiyat artar, miktar azalır
  Yanıt a seçeneğidir. Arz ve talep eğrileri aynı anda sağa kayarsa fiyat sabit kalır, miktar artar.

  10. Bankaların rezervleri banka bilançosunun hangi kısmında yer alır?
  a. Varlık niteliğinde olduğundan pasifte
  b. Varlık niteliğinde olduğundan aktifte
  c. Borç niteliğinde olduğundan pasifte
  d. Borç niteliğinde olduğundan aktifte
  e. Hem varlık hem de borç niteliğinde olduğundan hem aktifte hem de pasifte
  Yanıt b seçeneğidir. Bankaların rezervleri, bankaların bilançosunun solunda yer alan aktif hesapta yer alır.

  11. I. Vadeli mevduat
  II. Vadesiz mevduat
  III. Resmi mevduat
  IV. Bankalar mevduatı
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
  M2 para tanımı içinde yer alır?
  a. I-III
  b. I-II
  c. II-III
  d. Yalnız III
  e. Yalnız IV
  Yanıt b seçeneğidir.
  M2=Vadesiz mevduatlar + vadeli mevduatlar

  12 Kronik Şema
  S2
  P S1
  0 Q
  Yukarıdaki şekle göre S1 eğrisinin S2 konumuna gelmesinin sebebi nedir?
  a. Kamu harcamalarının artması
  b. Malın fiyatının azalması
  c. Vergilerin artması
  d. Maliyetinin azalması
  e. Üretim teknolojisinin gelişmesi
  Yanıt c seçeneğidir. Vergilerin artması maliyetlerin artmasına sebep olarak üretimin azalmasına ve arz eğrisinin sola kaymasına neden olur.

  13.
  Süt
  (kg/hafta) MUsüt Süt fiyatı Portakal
  (kg/hafta) MUpor Portakal Fiyatı
  Milyon TL/kg
  1 40 5 4 14 2
  2 30 5 5 10 2
  3 15 5 6 8 2
  4 5 5 7 6 2

  Yukarıdaki tabloya göre, tüketici kaç kg süt ve kaç kg portakal tükettiği zaman dengeye gelir?
  a. 3 kg süt, 7 kg portakal
  b. 2 kg süt, 4 kg portakal
  c. 4 kg süt, 6 kg portakal
  d. 1 kg süt, 4 kg portakal
  e. 2 kg süt , 5 kg portakal
  Yanıt a seçeneğidir.
  Fayda maksimizasyonu Kuralı:
  MUsüt / Psüt = MUportakal./Pportakal
  15 / 5 = 6 / 2
  3 = 3

  14.
  C
  Y
  C= f (y)
  Z
  Y
  Yukarıdaki şekle göre Z noktası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  a. C=Y
  b. C=S
  c. S=Y
  d. Y=C/Y
  e. C=0
  Yanıt a seçeneğidir. Tüketim ve Gelir doğrularının kesiştiği Z noktası denge noktasını ifade etmektedir ve bu noktada tüketim gelire eşittir.

  15. Yatırım
  I
  Gelir
  Yukarıdaki yatırım fonksiyonunun yatay eksene paralel çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Yatırım harcamaları gelir esnekliği bire eşittir
  b. Gelir değişse de yatırım harcamaları değişmemektedir.
  c. Yatırım harcamalarının gelir esnekliği sıfıra eşittir
  d. Yatırım harcamaları gelirle aynı yönde değişmektedir
  e. Gelir değiştiğinde aynı oranda yatırım harcamaları da değişmektedir.
  Yanıt b seçeneğidir. Yatırım harcamaları, gelir değişikliklerinden etkilenmemektedir.

  16. I. Vergilerdeki azalış
  II. Kamu harcamalarındaki artış
  III. Para arzının azalması
  Hangisi daraltıcı iktisat politika önlemidir?
  a. Yalnız II
  b. Yalnız III
  c. Yalnız I
  d. I ve III
  e. I ve II
  Yanıt b seçeneğidir. Para arzının azalması daraltıcı iktisat politikası önlemidir.Kamu harcamalarındaki artış ve vergilerdeki azalış ise genişletici iktisat politikası önlemidir.

  17. Aşağıdakilerden hangisi Marmaris’te turistik bir otelin kanalizasyonunu denize akıtması nedeniyle denize giren kişilerin zarar görmesiyle ortaya çıkan dışsallık türüdür?
  a. Pozitif dışsallık
  b. Marjinal dışsal maliyet
  c. Marjinal dışsal fayda
  d. Etkin dışsallık
  e. Negatif dışsallık
  Yanıt e seçeneğidir. Özel tüketim veya üretim
  faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından
  ödenmeyen maliyetlerine negatif dışsallık denir.

  18. Bir subayın milli güvenlik hizmeti GSMH’ya nasıl dahil edilir?
  a. Mevcut askeri amaçlı silah stokunun değeri ile
  b. Subayın devlete sağladığı çıkarın parasal değeri ile
  c. Tahsil edilen milli güvenlik vergileriyle
  d. Bu subayın maliyeti ile
  e. Ülkenin ithal ettiği askeri malzemenin tutarı ile
  Yanıt d seçeneğidir. Eğitim, savunma, adalet gibi hizmetler piyasa fiyatları ile değil, maliyetleri ile GSMH’ya dahil edilirler.

  19. Aşağıdakilerden hangisi genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer almaktadır?
  a. Vergilerin azaltılması
  b. Kamu harcamalarının azaltılması
  c. Reeskont faizlerinin düşülmesi
  d. Vergilerin arttırılması
  e. Açık piyasada satım işlemi yapılması
  Yanıt a seçeneğidir. Kamu harcamalarının arttırılması ve vergilerin azaltılması genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer almaktadır.

  20. Elde para tutmanın fırsat maliyetine ne ad verilir?
  a. Kazanılan gelir
  b. Kaybedilen maliyet
  c. Kazanılan likidite
  d. Kaybedilen likidite
  e. Kaybedilen faiz geliri
  Yanıt e seçeneğidir. Elde para tutmanın alternatif maliyeti kaybedilen faiz geliridir.

  alıntı
  27 Mart 2011
  #1
 2. İktisata Giriş Final Deneme Soruları Cevapları

soru sor

İktisata Giriş Final Deneme Soruları