Kartezyen Çarpim - KÜmeler - Mantik İŞlemlerİ

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, yuni1 üyesi tarafından 5 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Kartezyen Çarpim - KÜmeler - Mantik İŞlemlerİ hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Kartezyen Çarpim - KÜmeler - Mantik İŞlemlerİ

  KARTEZYEN ÇARPIM​
  Tanım: x ve y elemanlarının, sırası önemli olmak kaydıyla oluşturdukları
  (x Ş1.bileşen, y Ş2. Bileşen) elemanına sıralı ikili denir.

  Örnek: 3 ile 15 arasındaki tam sayılar için asal sayı, çift sayı şeklindeki bazı sıralı ikilileri yazınız.
  Asal sayı = {5,7,11,13}
  Çift sayı = {4,6,8,10,12,14}
  (5,4), (5,6), (7,10), (7, 4), ...
  Tanım: (a, b) ve (c, d) ikilileri birbirine eşitse a ile c, b ile d birbirine eşittir ki, buna ikililerin eşitliği denir.
  Yani; (a, b) = (c, d) Û a = c ve b = d’ dir.
  Tanım:A ve B boş olmayan kümeleri için: 1. Bileşeni A’ dan 2. Bileşeni B’ den alınarak oluşturulan bütün ikililer kümesine AxB kartezyen çarpım kümesi denir.
  AxB = {(x,y) ; x є A ve y є}
  KARTEZYEN ÇARPIMIN ELEMAN SAYISI​
  S(AxB)=s(BxA)=s(A).s(B)
  S(AxA)=s(A).s(A)={s(A)}2
  KARTEZYEN ÇARPIMIN ÖZELL​
  İĞİ
  AxB¹BxA (Değişme özelliği yok)
  Ax(BXC)=(AXB)XC (Birleşme özelliği)
  AX(BUC)=(AXB)U(AXC)
  AX(B∩C)=(AXB)∩(AXC)
  Axø=øXA=ø
  AXB=øÛA=ø veya B=ø’ dir.

  =================================
  A=ía,b,cı s(A)=3
  Alfabenin ilk 3 harfi
  Boş Küme:Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.
  Æ veya íı şeklinde gösterilir.

  SÌNÌZÌQ QÈI=R
  Sonlu Küme: Elemanları sayılabilen kümelerdir.
  Sonsuz Küme: Elemanları sayılamayan kümelerdir.
  Alt Küme:Bir A kümesinin her bir elemanı bir B kümesinin de elemanı ise A, B’ nin alt kümesidir.
  A Ì B B kapsar A
  ¯ A, B’ nin alt kümesidir.
  Kapsar
  Alt Küme Sayısı:n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2n’ dir.
  Özalt Küme: Bir A kümesinin alt kümelerinden kendisinin çıkarılmasıyla oluşan kümelere denir.
  nelemanlı bir kümenin özalt kümelerinin sayısı 2n –1’ dir.
  ALT KÜMEN​
  İN ÖZELLİKLERİ
  Bir A kümesi için Æ Ì A’ dır. Ş Boş küme her kümenin alt kümesidir.
  Bir A kümesi için A Ì A’ dır Ş Her küme kendisinin alt kümesidir.
  A Ì B ve B Ì A Û A = B
  A Ì B ve B Ì C Û A Ì C
  íÆıŞÆ, íÆı
  ÆŞÆ


  Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılabilen kümeleri kapsayan kümeye denir. “ E ” harfi ile gösterilir.
  Tümleme: Bir E evrensel kümesi verilsin. E içinde bir A kümesi olsun. E’ nin içinde olup
  A’ nın dışında kalan elemanların kümesine A’ nın tümleyeni denir ve A¢ ile gösterilir.
  E
  A¢
  s(A) + s(A¢) = s(E)​

  TÜMLEMEN​
  İN ÖZELLİKLERİ
  ( A¢ )¢ = A 5. AÈE = E
  E¢ = Æ 6. AÇA¢ = Æ
  Æ¢ = E 7. AÈA¢ = E
  AÇE = A 8. AÌB Ş B¢ÌA¢
  Denk Küme: Eleman sayıları aynı olan kümelere denk küme denir.
  Eşit Küme: Elemanları aynı olan kümelere eşit küme denir.
  Ayrık Küme: Ortak elemanı olmayan kümelere denir.
  B​
  İRLEŞİM İŞLEMİ
  İki kümenin birleşim işlemi bütün elemanların bir küme içinde belirtilmesi ile oluşur. Aynı elemanlar iki kere tekrarlanmaz.
  ÖZELL​
  İKLER
  A È A = A (Tek kuvvet özelliği)
  A È B = B È A ( Değişme özelliği)
  A È ( B È C) = ( A È B ) È C (Birleşme özelliği)
  A È Æ = Æ È A = A (Etkisiz eleman Æ)
  A Ì B Ş A È B = B’ dir
  A È B = Æ Û A = Æ ve B = Æ
  A ile B ayrık kümeler ise s( A È B ) = s( A ) + s( B )
  A ile B ayrık kümeler değil ise s( A È B ) = s( A ) + s( B ) – s( A Ç B )
  KES​
  İŞİM İŞLEMİ
  İki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.
  ÖZELLİKLER
  1-)AA=A
  2-)AB=BA
  3-)A(BC)=(AC)C
  4-)A∩ø=ø∩A=ø (YUTAN ELEMAN ø DİR)
  5-)AÌBŞAB=A
  6-)A∩B =øŞA=ø VEYA B=ø VEYA A İLE B AYRIKTIR.

  DAĞILMA ÖZELLİĞİ
  1-)A∩(BUC)=(A∩B)U(A∩C)
  ***(A∩B)U(A∩B’)=A∩(BUB’)
  E
  =A∩E
  =A
  2-)AU(B∩C)=(AUB)∩(AUC)
  3-) DE MORGAN KURALI
  a)(AUB)’=A’∩B’
  b)(A∩^B)’=A’UB’

  FARK İŞLEMİ
  Tanım:A veB kümeleri verilsin .a’nın elemanı olup b’nin elemanı olmayan elemanların kümesine a fark b kümesi denir ve A-Bveya a\b ile gösterilir.
  A-B A∩B B-A
  SONUÇ:
  1-)S(AUB)=s(AUB) +S(A∩B) +S(B-A)
  2-)A-B=A∩B’
  Fark İşleminin Özellikleri:
  1-)A-A=ø
  2-)Ø-A=ø
  3-)A-ø=A
  4-)A-B
  ¹B-A
  5-)E-A=A’
  3 KÜMENİN BİRLEŞİM KÜMESİNİN BULUNMASI


  s(AUBUC)=s(A)+s(B)+s(C)-s(A∩B)-s(A∩C)-s(B∩C)+s(A∩B∩C)
  N elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin bulunması
  =========================


  Do
  ğruluk değeri aynı olan önermelere DENK ÖNERMELER denir.
  Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak elde edilen önermeye O ÖNERMENİN OLUMSUZU denir.Simgesi
  (p’) dir.
  En az iki önermenin V(veya) ,L(ve),Ş(ise),Û(ancak ve ancak ise) bağlaçlarıyla birleştirilerek oluşturulan öner-
  melere BİRLEŞİK ÖNERME denir.
  P ve q önermeleri verilsin .En az biri do
  ğru iken doğru, ikisi de yanlış iken yanlış olan önermedir .p V q (p veya q)
  P
  q
  p V q
  1
  1
  1
  1
  0
  1
  0
  1
  1
  0
  0
  0

  p
  Lq önermeleri verilsin. Her ikisi de doğru iken doğru diğer durumlarda yanlış olan önermelerdir.pLq (p ve q)


  p
  q
  p Lq
  1
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  0
  0
  t p
  q
  p’
  q’
  p vq
  pLq
  p’vq’
  p’Lq’
  p’vq
  p’Lq
  pvq’
  pLq’
  1
  1
  0
  0
  1
  1
  0
  0
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  0
  1
  0
  0
  0
  1
  1
  0
  1
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  1
  1
  0
  0
  0
  0
  1
  1
  0
  0
  1
  1
  1
  0
  1
  0
  1-)P V P ºP (v nin tek kuvvet özelliği)
  2-)
  P LP ºP(L nin tek kuvvet özelliği)
  3-)
  P V qºqVp/(V nin değişme özelliği)
  4-)PLqº q Lp(L nin değişme özelliği)
  5-)
  P V (q V r) º ( p Vq ) Vr (V nin birleşme özelliği)
  6-)
  p L (q Lr) º(pLq) Lr(L nin birleşme özelliği)
  7-)p V (q L r) º (p V q) L (p V r )(V nin L üzerinde dağılma özelliği)
  8-)p L(q V r) º (p Lr ) V ( q L r) ( L nin V dağılma özelliği)
  9-)( p V q)’ º p’Lq’ DE MORGAN
  10-)
  ( P L q)’ º p’ V q’ KURALI  Bir bileşik önerme kendisini oluşturanönermelerin her değeri için daima doğru ise Totoloji , daima yanlış ise çelişme denir.

  p
  P’
  Pvp’
  pLp’
  1
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  0

  Totoloji Çelişme
  ÖZELLİKLER:1-)PV1º1
  2-)PV0ºP
  3-)PL0º0
  4-)PL1ºP
  5-)PVP’º1
  6-)PLP’º0

  (​
  Ş) İSE BAĞLACI
  İki önermenin ise (Ş) ile birleştirilmesiyle oluşan önermelerdir.Bu öneermelere KOŞULLU ÖNERME denir.Koşullu önermenin değeri 1 ise GEREKTİRME adını alır.
  PŞq (p ise q )şeklinde gösterilir.P nin doğru q nun yanlış olduğu durumlarda yanlış , diğer durumlarda doğrudur.

  p
  q
  PŞq
  1
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  1
  1
  0
  0
  1

  p=q NIN KARŞITI, TERSİ VE KARŞIT TERSİ
  BİR PŞQ koşullu önermenin karşıtı qŞp koşullu önermesidir.
  pŞq koşullu önermenin tersi pŞq’koşullu önermesidir.
  pŞq koşullu önermenin karşıt tersi qŞp’ koşullu önermesidir.
  p=q İSE BAĞLACININ ÖZELLİKLERİ
  1-)P=Qºq’=p’
  2-)p=qº p’vq
  3-)p=pº1
  4-)p=1º1
  5-)p=0ºp’
  6-)1=pºp
  7-)o=pº1
  8-)p=p’ºp’
  9-)p=pºp
  10-)p=q¹q=p
  11-)p=(q=r)¹(p=q)=r(birleşme özelliği yok)
  5 Kasım 2007
  #1
 2. Kartezyen Çarpim - KÜmeler - Mantik İŞlemlerİ Cevapları

 3. :ban::ban:alıntı
  güzelllllllllllllll.:bravo:
  12 Aralık 2010
  #2
soru sor

Kartezyen Çarpim - KÜmeler - Mantik İŞlemlerİ