Reform Hareketleri

İsimli konu WH 'Tarih' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 16 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Reform Hareketleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Reform Hareketleri

  Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasında;

  *

  Bozulan Katolik Kilisesi’nin bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmesi ve dini ticarete alet ederek Endüljans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi
  *

  Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilerek temel ilkelerin ortaya çıkarılması
  *

  Kağıt ve matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
  *

  Rönesans döneminde yetişen özgür düşünceli aydınların Katolik Kilisesi’ni tenkid etmeleri
  *

  Dinî kitapların ulusal dillere çevrilmesi ve matbaa sayesinde bol miktarda basılması

  etkili olmuştur.  Reform’un Sonuçları

  *

  Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır.
  *

  Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir. Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.
  *

  Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınarak laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır.
  *

  Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin topraklarına ve mallarına el konulmuştur.
  *

  Papa engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi’nin otoritesini devam ettirmeye çalışmıştır.
  *

  Protestan krallar ve prensler egemen oldukları bölgelerde din işlerinin mutlak hakimi haline gelmiştir.
  *

  Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da oluşan siyasal ayrılıklar, Osmanlıların Avrupa içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

  Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’da gelişmeyi önleyen engelleri ortadan kaldırmıştır.
  Avrupa’da yaşanan Reform hareketleri Osmanlı ülkesinde etkili olmamıştır. Osmanlı Devleti, hakimiyeti altında yaşayan Hristiyan halka din ve inanç yönünden geniş haklar tanımıştır. Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halkı kilisenin suistimaline karşı koruması mezheplerin ve savaşların çıkmasını engellemiştir.
  16 Kasım 2007
  #1
 2. Reform Hareketleri Cevapları

 3. daha warmı :S
  6 Nisan 2009
  #2
 4. ii olmuş güsel olmuş ama dha gelişmişi yoqmu?
  24 Mayıs 2009
  #3
 5. Yha ii olmuş güsel olmuş ama dha gelişmişi yoqmu acaba?
  24 Mayıs 2009
  #4
 6. tŞkLer......
  27 Mayıs 2009
  #5
 7. Teşekkürler...
  1 Haziran 2009
  #6
 8. Reform
  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Reform
  , 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.
  Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır. Reform hareketleri önce Almanya'da sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur. Bu reform hareketi hıristiyanlığın yeni ve büyük 3 mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.
  Başarılı Reform hareketi ilk defa Almanya'da Martin Luther ile başladı.Bunun nedeni de Almanya'nın birleşmesinden önce birçok bağımsız devletin olmasından dolayı özgür bir ortamın bulunmasındandır. 31 Ekim 1517'de Martin Luther Almanya'nın şehrinde bir kilisenin kapısına 95 maddeden oluşan protesto metnini astı ve Protestan Reformu hareketini resmen başlattı. Luther bu metni hazırlarken daha önce reform hareketine girişmiş olan ve gibi isimlerin görüşlerinden etkilenmişti. İncil'in farklı dillere çevirilmesi ve matbaanın bulunup halk tarafından da okunabilir hale gelmesiyle, insanlar kilisenin doktrinlerinin yanlış ve yobaz olduğunu düşünmeye başlamıştı. Martin Luther astığı protesto metninde özellikle endüljans a karşı çıkar. Görüntüde halkın haklarını savunan Luther, halkın da desteğini alarak protestanlığın temellerini atar. Martin Luther bunun yüzünden Papa tarafından afaroz edildi.Afaroznameyi halk önünde yaktığı için,Martin Luther ölüm cezasına çarptırıldı. Alman imparatoru Şarlken, Luther’i ve taraftarlarını 1529’da protesto ettiği için Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık denir.

  Konu başlıkları

  • 1 Augusburg Antlaşması
  • 2 Reform'un Nedenleri
  • 3 Reform hareketlerinin etkisi
  • 4 Reform'un Sonuçları
  Augusburg Antlaşması
  Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Augusburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Fransa’da ise Reform hareketlerini başlatan Jean Calvin’dir. 1598 yılında Kalvenizm ve diğer mezhepler Fransa’da serbest bırakılmıştır.Martin Luther taraflarının resmen tanınmasını sağlamıştır.

  Reform'un Nedenleri


  • Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
  • Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.
  • Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.
  • Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.
  Reform hareketlerinin etkisi

  • Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.....
  • Kağıt ve matbaanın kullanılması *Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması
  • Mevcut mezhepleri ve onların kurallarını eleştiren bilim adamlarının varlığı
  Reform'un Sonuçları

  • Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
  • Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
  • Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
  • Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
  • Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
  • Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.
  • Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu.
  • Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
  • Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
  • Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
  • Eğitim laikleştirildi.
  15 Haziran 2010
  #7
 9. RÖNESANS
  XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan ve tüm Avrupa’ya yayılan bilim, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında görülen gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans,”Yeniden Doğuş” demektir.1453 yılında İstanbul’un Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından alınmasıyla İstanbul da ki bazı din adamları İtalya’ya geçmişlerdir. Bu din adamlarının beraberinde getirdikleri bazı eserlerin incelenmesi Rönesansın doğuşuna büyük ölçüde katkı sağlamıştır.
  Rönesans tarih yönünden 1450 yıllarında başlamış ve 1600lere kadar sürmüştür

  Rönesans hareketlerinin nedenleri:
  * Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanat alanında belirli bir birikimin oluşması,
  * Kâğıdın bollaşması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur-yazar oranının artması,
  * Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın, ilme ve sanata yönelmesi,
  * Mesen adı verilen sanata ilgi duyan, sanatkârları ve sanat eserlerini koruyan bir sınıfın doğması,
  * Büyük sanatkarların yetişmesi,
  * İlkçağ Hellen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitelerde okutulmaya başlanması,
  * İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalardır,
  * Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Rönesans Hareketi ilk olarak edebiyatta hümanizma akımıyla İtalya’da başlamıştır.

  Rönesans'n sonuçları:
  * Skolâstik düşünce etkisini yitirerek yerini hümanizma ve pozitif bilimlere bıraktı.
  * Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı, ölümsüz eserler meydana getirildi.
  * Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da Reform hareketlerine zemin hazırladı.
  * Toplumda, edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf (Mesenier) ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşamayan fakir sınıf belirgin olarak birbirinden ayrıldı.
  * İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş ve daha cazip hale gelmiştir.
  *Coğrafi keşifler sonunda oluşan sermaye birikimi, Rönesans sonunda bilim ve teknik gelişmelerle birleşip ileriki dönemde Sanayi İnkılâbı’nın meydana gelmesinde temel etken olmuştur.  REFORM
  XVI. yüzyılda Almanya’da başlayıp, buradan diğer Avrupa ülkelerine yayılan, dini alanda yapılan yenilik hareketlerine REFORM adı verilir.

  Reform'un Nedenleri
  *Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması,
  *Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması,
  *Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.
  *Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

  Reform'un Sonuçları
  *Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
  *Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
  *Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
  *Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
  *Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.
  *Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.
  *Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
  *Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
  *Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
  *Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
  15 Şubat 2011
  #8
 10. Endülüjans adlı kağıtta neler u-yazıyordu ödevim için gerekli de
  6 Mart 2011
  #9
 11. Arkadaşlar ellerinize sağlık ama lütfen daha uzun olanı varsa yollayın performans ödevi lütfen resim ve cevap gönderin.
  31 Mart 2012
  #10
soru sor

Reform Hareketleri