Sosyal Psikoloji Sınav Soruları - Ünite 1

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, nefesinleyüzeceğim üyesi tarafından 26 Ocak 2011 tarihinde yazılmıştır. Sosyal Psikoloji Sınav Soruları - Ünite 1 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. açık öğretim sosyoloji sınav soruları - sosyal psikoloji test soruları ve cevapları

  1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin tanımı olamaz?
  a. Sosyal psikoloji insanlar arasındaki sosyal etkileşimleri çalışan bir bilim dalıdır.
  b. Sosyal psikoloji bireyin diğer insanlar hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği ve onları nasıl etkilediğini araştıran bir bilim dalıdır.
  c. Sosyal psikoloji canlı varlıkların (insan ve hayvan) davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
  d. Sosyal psikoloji sosyal ve kültürel ortamdaki bireyin davranışlarını ve bunların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
  e. Sosyal psikoloji kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konularından biri olamaz?
  a. Televizyondaki şiddet içerikli programların çocukların saldırganlık düzeyine etkisi
  b. Seçim sonuçlarının X partisinin gelecek beş yıl içindeki politikasına etkisi
  c. Gençlerin uyuşturucu maddeye yönelik tutumları
  d. İnsanlarda saldırgan davranışın nedenleri
  e. Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

  3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Psikolojinin, sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerden ayrıldığı konulardan biridir?
  a. Deneysel yöntemlerden çok korelasyonel yöntemlerinin tercih edilmesi
  b. Sosyal davranışın nedeni olarak teknolojik değişim, göç, hükümet politikası gibi olguların görülmesi
  c. Bireylerden çok parlemento, siyasi partiler ve ulus gibi büyük grupların çalışılması
  d. Açıklamalarda, düşünce, duygu, tutum ve niyet gibi içsel (psikolojik) süreçlere daha çok yer verilmesi
  e. Daha büyük ölçekli sosyal problemleri (ör; göç,ekonomik kriz, yoksulluk vb.) çalışma eğiliminde olması

  4. Sosyal psikolojide aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi, insan davranışının bütünüyle ödül ve ceza yoluyla şekillendirüdiğini savunur?
  a. Gestalt psikolojisi
  b. Güdüsel yaklaşım
  c. Bilişsel yaklaşım
  d. Kültürler arası yaklaşım
  e. Davranışçı yaklaşım

  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bilişsel Yaklaşıma uygundur?
  a. Saldırganlık, itici koşulların insanda olumsuz düşünce ve duygu yaratması sonucu ortaya çıkmaktadır.
  b. İnsandaki saldırganlığın nedeni, doğuştan gelen saldırganlık içgüdüsüdür.
  c. Çocuğun saldırgan davranışları cezalandırılmazsa,o çocuk saldırgan davranan bir yetişkin olacaktır.
  d. Bazı kültürler saldırgan davranışı diğerlerinden daha fazla onayladığı için, saldırgan davranış görülmektedir.
  e. Saldırganlık, insanın bir hedefe ulaşması engellendiğinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir.

  6. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi, Türk vatandaşlarının yaşı ile politik tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmada en etkili yoldur?
  a. Laboratuvar deneyi
  b. Doğal gözlem
  c. Survey
  d. Katılımcı gözlem
  e. Arşiv araştırması

  7. Bir değişkende değişiklik yapılmasının diğer bir değişkende değişmeye yol açıp açmayacağını belirlemek için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi
  kullanılmalıdır?
  a. Deneysel yöntem
  b. Doğal gözlem
  c. Korelasyonel yöntem
  d. Arşiv araştırması
  e. Katılımcı gözlem

  8. Araştırmacının değişimlediği (manipüle ettiği) deneysel değişkene ne ad verilir?
  a. Bağımlı değişken
  b. Kontrol değişkeni
  c. Bağımsız değişken
  d. Karıştırıcı değişken
  e. Deneysel değişken

  9. Etnik köken, cinsiyet, yaş ve sosyal statü gibi önemli etmenlere ilişkin soruların gerçek yaşam ortamlarında araştırıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Laboratuvar deneyi
  b. Korelasyonel yöntem
  c. Alan deneyi
  d. Arşiv araştırması
  e. Doğal gözlem

  10. Araştırmacının, araştırması üzerinde en yüksek kont-rolünün olduğu ve en kesin neden-sonuç ilişkisini veren araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Alan deneyi
  b. Laboratuvar deneyi
  c. Survey
  d. Katılımcı gözlem
  e. Doğal gözlem

  Yanıt Anahtarı:

  1. c

  2. b

  3. d

  4. e

  5. a

  6. c

  7. c

  8. c

  9. b

  10. b
  26 Ocak 2011
  #1
 2. Sosyal Psikoloji Sınav Soruları - Ünite 1 Cevapları

soru sor

Sosyal Psikoloji Sınav Soruları - Ünite 1

Alakalı Aramalar:

 1. sosyal psikoloji test soruları

  ,
 2. sosyal psıkolojı kpss