Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Deneme Sınavı Ünite 4

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 25 Kasım 2011 tarihinde yazılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Deneme Sınavı Ünite 4 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisinin kadınların eğitimiyle iliş kisi belirlenmemiştir?
  a. Dünya barışının sağlanması
  b. Toplumda sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesi
  c. Kadının kendi gücünü ve sınırlarını keşfetmesi
  d. Çocuk ölümlerinin azalması
  e. Kadınların işgücüne katılımının artması

  2. Türkiye’de eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağ lamaya yönelen düzenlemeler aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?
  a. Anayasa
  b. CEDAW
  c. Milli Eğitim Temel Kanunu
  d. Pekin Eylem Platformu
  e. Aile reisinin kararına

  3. Okul öncesi eğitimin geliştirilmesini toplumsal cinsi yet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir etken olmasının sebebi aşağıdakilerdn hangisidir?
  a. Kız ve erkek çocukların toplumsallaştırılmasında eşitliği sağlaması
  b. Erkek çocukların saldırganlık, kız çocukların edilgenlik konusundaki eğilimlerini dönüştürmesi
  c. Ailede bakım hizmetleri konusundaki cinsiyetçi eşitsizlikleri dönüştürmeye yardım etmesi
  d. Eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla doğru yönde bir ilişkinin saptanmış olması
  e. Kız ve erkek çocukları karma eğitime hazırlaması

  4. Aşağıdakilerin hangisi eğitimde cinsiyet ayrımcılığının nedenlerinden biridir?
  a. Ders kitaplarında ve programlarda kadınların bilgi ve deneyimlerine yer verilmemesi
  b. Üniversitelerde Kadın Çalışmaları programlarına erkek öğrenci alınmaması
  c. Kız ve erkek öğrenciler arasında ortaöğretimden itibaren başgösteren başarı farkları olması.
  d. Kız ve erkek çocuklar arasında okul terkiyle ilgili örüntüler
  e. Öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilere farklı davranması

  5. Kadınların belli eğitim alanlarında yığılması ya da aşırı temsili, buna karşılık belli alanlardan büyük ölçüde dışlanmış oluşları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?
  a. Soğuk iklim
  b. Dikey ayrışım
  c. Cam tavan
  d. Sızdıran boru hattı
  e. Yatay ayrışım

  6. Aşağıdaki kuramlardan hangisinde eğitim, toplum sal cinsiyet kimliğinin kurulmasında temel mekanizmadır?
  a. Akademik Kapitalizm
  b. Rol/Toplumsallaşma Kuramı
  c. Sosyalist Feminizm
  d. Kültürel Sermaye Kuramı
  e. Feminist Yeniden Üretim Kuramı

  7. Sadece gerçek diye kabul edilen bilginin değil, fakat gerçeğe ulaşma yönteminin de sorunsallaştırılmasını sağla yarak eğitimi bir devrimci sorumluluk projesine dönüştü ren anlayış, aşağıdakilerin hangisinde ağırlık kazanmıştır?
  a. Marxist Feminizm
  b. Toplumsallaştırma Kuramı
  c. Siyah Feminizm
  d. Güçlendirme Kuramı
  e. Liberal Feminizm

  8. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kız çocuklarının eğitimde ezilmesinde cinselliği ve cinsel şiddeti odaklayan görüştür?
  a. Cinsel Rol Toplumsallaşması
  b. Liberal Feminizm
  c. Postyapısalcı Feminizm d. Radikal Feminizm
  e. Sosyalist Feminizm

  9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist ve Marxist Feminizm kadar Kültürel Sermaye Kuramına da yöneltilen en önemli eleştirilerden biridir?
  a. Eğitimin temel altyapı kurumlarından biri olduğunu savunmaları
  b. Cinsiyet rolü toplumsallaşmasından hareket etmeleri
  c. Eğitsel söylem konusuna aşırı önem vermeleri
  d. ‹nsan öznenin iradesini, bireysel bilinci ve direnç olasılıklarını ihmal etmeleri
  e. Eğitimi ideolojik yapılanmanın aracı olarak görmeleri

  10. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kız çocuklarının ve kadınların eğitimi konusunda geçici özel önlemler alınması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
  a. Belli uzmanlık alanlarının kadınlara ayrılması
  b. Cinsiyete duyarlı göstergeler
  c. Kotalar
  d. Öğretmen yetiştirme programlarına toplumsal cinsiyet derslerinin konulması
  e. Cinsiyete duyarlı bütçeleme


  CEVAPLAR :

  1. a 2. e 3. c 4. a 5. e 6. b 7. c 8. d 9. d 10. c


  alıntı
  25 Kasım 2011
  #1
 2. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Deneme Sınavı Ünite 4 Cevapları

soru sor

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Deneme Sınavı Ünite 4

Alakalı Aramalar:

 1. sızdıran boru hattı

  ,
 2. dikey ayrisim kuramı