Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 20 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.


 1. Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri  ULS 101 Uluslararası İlişkiler I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları.

  Yardımcı Ders Kitapları

  * The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis & Steve Smith (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2001 (2006 3rd ed.).


  ULS 103 Siyaset Bilimine Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

  Siyaset terimlerinin tanımlanıp açıklanması; bilim ve sanat olarak siyasetin niteliği; din-siyaset, ahlak-siyaset ilişkilerinin kavranabilmesi; siyasetin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik temelleri anlaşılabilmesi.

  Ders Kitabı:

  * Siyaset, Andrew Heywood, Liberte Yayınları.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Heywood, Andrew, Political Ideas and Concepts: An Introduction, Macmillan Press, 1998.  ULS 111 İktisada Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)
  İktisadın Temel Kavramları: İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda, değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunları; kıtlık, ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramları; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tüketici ve üretici teorisi; tüketici dengesi analizi; üretici dengesi ve maliyet analizi; kısa ve uzun dönem üretim modelleri; kısa dönemde üretim ve maliyetler, uzun dönemde üretim ve maliyetler; ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol piyasası; gelir dağılımı politikası.


  Ders Kitabı

  * İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007

  * İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007

  ULS 107 Hukuka Giriş (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler.

  Ders Kitabı:

  * Akın, E. (2004) Hukukun Temel Kavramları, İstanbul, Kazancı

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Fine, B. (1986) Democracy and the Rule of Law: Liberal Ideas and Marxist Critiques, London: Pluto Press.
  * Hunt, A. (1993) Explorations in Law and Society: Towards a Constitutive Theory of Law, London & New York: Routledge.
  * Katoğlu, T. (2003) Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, Seçkin

  * Keyman, S. (2002) Hukuka Giriş, Ankara, Yetkin.  ULS 109 Siyasi Tarih I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Avrupa Uyumu (Viyana Kongresi) sürecinin başlamasıyla 1. Dünya Savaşı’na kadar geçen süre içinde yeryüzünü etkileyen, Avrupa merkezli siyasal gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerin, siyasal değişimlere ve dönüşümlere temel oluşturan siyasal tarih gelişmeleri hakkında elde ettiği bilgiler aracılığıyla alan bilgilerini daha kolay özümseyebilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.

  Ders Kitabı:

  * Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Oral Sander, İmge Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY: Knopf
  * WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London: The MacMillan Press


  ULS 105 Sosyoloji (Zorunlu – 3 Kredi)

  Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.

  Ders Kitabı:

  * Sosyoloji, Anthony Giddens, Kırmızı Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Örneği, Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000  TDL 101 Türk Dili-I (Zorunlu – Kredisiz)
  Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

  Ders Kitabı

  * Türk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, İsmail PARLATIR, Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜLFİKAR, Tuncay GÜLENSOY, Necat BİRİNCİ
  * Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN, TDK, Ankara

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları
  * Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili
  * Ülkü GİRAY,Türkçe’yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
  * Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları
  * İmlâ Kılavuzu ,Türk Dili Kurumu  YDL 101 Temel İngilizce I (Zorunlu – Kredisiz)
  Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi.
  Ders Kitabı

  * English Result (Elementary)

  Yardımcı Ders Kitapları

  * English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili

  internet siteleri.  AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (Zorunlu – 2 Kredi)
  Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

  Ders Kitabı

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları,  2. Yarıyıl
  ULS 102 Uluslararası İlişkiler II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca teorileri ve metodolojik yaklaşımları incelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslar arası barış ve güvenlik sorunları. Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi. Uluslararası ilişkilerin aktörleri: devletler, devlet dışındaki aktörler. Uluslararası ilişkilerin kısa tarihi. Uluslararası güvenlikteki temel konular: güç kavramı, müzakere/pazarlık, uluslararası sistem, ittifaklar. Güç politikasının alternatifleri: liberalizm ve liberal yaklaşımlar. Dış politika: dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar grupları, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar çatışması, fikirlerin çatışması, terörizm. Askeri güç: güç kullanımı, askerin gücün kontrolü, klasik silahlar, ABC silahları. Uluslararası örgütlenme ve hukuk. Uluslararası ticaret: piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararası işletmeler. Entegrasyon. Çevre. Kuzey-Güney arasındaki farklar: Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Güney diyalogu. Uluslararası kalkınma: kavram, dış yardım. Uluslar arası güvenlik ve uluslararası politik ekonomiğin geleceği.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları.
  ULS 112 İktisada Giriş II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.Para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.
  Ders Kitabı

  * İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Yayınları, Bursa, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Temel Ekonomi, Tümay ERTEK, Beta Yayınları, İstanbul, 2007
  * İktisat Bilimine Giriş, Gülden ÜLGEN, Der Yayınları, İstanbul, 2007  ULS 108 Anayasa Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

  Anayasa hukuku kendine has geniş çerçevesi içerisinde esas olarak Anayasanın yorumu ve uygulanışı hususunu ele alacaktır. Devletin normatif örgütlenişinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki bazı esaslı ilişki setlerini ele alacaktır. Anayasanın yorumunda Anayasa Mahkemesi’nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten, ders, öğrencinin, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet de dahil olmak üzere, anayasa hukukunun temel kavramlarını içselleştirerek anlamasını hedefler. Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama ,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı.

  Ders Kitabı:

  * 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, Yapı Kredi Yayınları

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Sabuncu, Y.(2005) Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara

  * Eroğul, C.(2005) Anatüzeye Giriş İmaj Yayınevi, Ankara

  ULS 110 Siyasi Tarih II (Zorunlu – 3 Kredi)

  ULS 205 Uluslararası Hukuk I (Zorunlu – 3 Kredi)

  Uluslararası hukukun temel özellikleri: uluslararası hukukun tanımı, terim sorunu, uluslararası hukukun niteliği ve dayanağı, uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi. Uluslararası hukukun tarihçesi. Uluslararası hukukun kaynakları: antlaşmalar, örf ve adet, hukukun genel ilkeleri. Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları: içtihat ve öğreti. Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı,Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku,Uluslararası Hukukun Kaynakları: Antlaşmalar, Antlaşmaların Yapılışı, Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Antlaşmaya Katılma ve Antlaşmanın Tescili, Antlaşmaların Etkileri,Antlaşmaların Yorumu ve Çatışması, Antlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Antlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Hukuk, Hüseyin Pazarcı, Turhan Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:


  ULS 207 Türk Siyasal Hayatı (Zorunlu – 3 Kredi)

  * Osmanlı-Türk Toplumunun Genel Özellikleri
  * Tanzimat Dönemi (1839-1876) Türk Siyasal ve Toplumsal Yapısında Dönüşümler
  * 2. Abdülhamit Dönemi: Bürokratik Reform Çabaları
  * İkinci Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
  * Kurtuluş Savaşı ve Yeni Cumhuriyet
  * Atatürk ve Yeni Cumhuriyetin Temelleri: ULS Devlet, Laiklik ve Kemalizm
  * Cumhuriyet Dönemi Türk Devlet Yapısı ve Bürokrasisi
  * Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Dönüşümler
  * 1960-1980 Geçiş Süreci ve Değişimler1980 Sonrası Yeni Türkiye
  * 2000’li Yıllar ve Türkiye
  * Siyasal ve İdeolojik Yapılanma

  Ders Kitabı: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Erik Jan Zürcher, İletişim YayıneviTürkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1, Şerif Mardin, İletişim Yayınevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Vol.I, (Istanbul: İletişim), 2001.
  * Lewis, Bernard (1967), The Emergence of Modern Turkey, (Oxford: Oxford University Press), pp.175-209.
  * Köker, Levent (1993), Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, (Istanbul: İletişim).  ULS 209 Makro İktisat I (Zorunlu – 3 Kredi)
  İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen mo****nin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.
  Ders Kitabı

  * Makro İktisat, Erdal Ünsal, Öncü Yayıncılık, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Makroeconomics, Olivier Blanchard, İnternational Edition
  * Para, Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, 2005  ULS 211 Kamu Maliyesi (Zorunlu – 3 Kredi)
  Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.
  Ders Kitabı

  * Kamu Maliyesi, Abdurrahman AKDOĞAN, Gazi Yayınevi, Ankara, 2005

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Kamu Maliyesi Teorisi, Halil NADAROĞLU, Beta Yayınları, İstanbul, 1992  4. Yarıyıl
  ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Zorunlu – 3 Kredi)

  Karşılaştırmalı politikaya teorik yaklaşımlar. Politik kurumlar, kültürler, ve kamu politikaları. Politik sistemlerin birbirini etkilemesi. Demokratik kurumlar: kamu çıkarlarını yansıtması ve iyi bir ekonomik sistem oluşturma olasılığı. Politik parti sistemi. Demokrasi kavramı ve küresel uygulama olasılığı. Kalkınmakta olan ülkeler açısından demokrasi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki. Kalkınma stratejileri ve bunların iç ile dış politikaya etkileri. Avrupa ülkelerinin tarihsel açıdan politik yapıları ve ekonomi politikaları: Almanya, İngiltere, Fransa

  .Ders Kitabı:

  * Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Yaşar Gürbüz, Beta Basın Yayın Dağıtım

  Yardımcı Ders Kitapları:

  *


  ULS 204 Siyasal Düşünceler Tarihi II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Yeni Çağ düşünürleri: Machiavelli, Calvin, Bodin, Hobbes, Locke, Spinoza, Burke. Yakın Çağ düşünürleri: Hegel, Bentham, Mill, Marx, Hume, Lenin, Mussolini.

  Ders Kitabı:

  * Tannenbaum, D. and Schultz, D. (2005) Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri (Çev. Fatih Demirci), Adres Yayinları, Ankara.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Toplum Sözleşmesi, Jean Jacques Rousseu, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2009
  * Prens, N. Machievelli, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993
  * Ütopya, Thomas MORE, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005


  ULS 206 Uluslararası Hukuk II (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu ders uluslararası hukukun temel konu ve çekişmelerine odaklanır. Ders boyunca hava ülkesi ve uzay, Egemenlikte dönüşümün ülke üzerindeki etkileri, Çevre, Devlet sorumluluğu konuları işlenecektir. Öğrencinin aktüel çekişmeleri uluslararası hukuk dersinde öğrendikleri üzerinden yorumlayabilmesi hedeflenmektedir.

  Ders Kitabı:

  * Uluslararası Hukuk, Hüseyin Pazarcı, Turhan Kitabevi

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Malanczuk, P. (1997) Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Routledge, London


  ULS 208 Türkiye Ekonomisi (Zorunlu – 3 Kredi)

  Bu dersin amacı, Türk ekonomisinin analizini yapmak, yakın dönemde ekonomik gelişmeler ve ekonomi politikasındaki değişmeler ve etkilerini ele almak, ekonomi politikası-Türk dış politikası arasındaki etkileşimi incelemektir.

  Ders Kitabı:

  * Kepenek, Yakup. “Türkiye ekonomisi” Verso, Ankara, 1990.

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * Hershlag, Zvi Yehuda. “Turkey : an economy in transition” Hershlag : Uitgeverij van Keulen, 1958.
  * Morgan, Gareth, “Images of organization: new edition of the international best seller” Sage Publications,Thousand Oaks, 1997.  ULS 210 Makro İktisat II (Zorunlu – 3 Kredi)
  İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve mo****nin temelleri, yeni Keynesyen mo****nin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.
  Ders Kitabı

  * Makro İktisat, Erdal Ünsal, Öncü Yayıncılık, 2007

  Yardımcı Ders Kitapları

  * Makroeconomics, Olivier Blanchard, İnternational Edition
  * Para, Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, 2005

  ULS 212 İdare Hukuku (Zorunlu – 3 Kredi)

  İdare hukuku dersi kapsamında idare, idare hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramların açıklamaları, idare hukukunun doğuşu ve kaynakları, başta anayasa olmak üzere yasalardaki idare ve idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar, idare ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler, idarenin yetki, görev ve işlemleri ve idarenin mali sorumluluğu gibi temel konular olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan, Türkiye’nin idari teşkilatı kapsamında merkezi idare ve yardımcı kuruluşları ile yerel idareler ele alınmaktadır. Merkezi idare olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, yardımcı kuruluş olarak Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay ve Milli Güvenlik Kurulu’nun hukuki statüleri, görev ve yetkileri ile personeli ve malları incelenmektedir. Yerel yönetimler olarak il özel idareleri, belediyeler ve köyler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları da teşkilat kapsamında genel özellikleri ile ele alınan temel konulardır.

  Ders Kitabı:

  * İdare Hukuku, Metin Günday, İmaj Yayıncılık

  Yardımcı Ders Kitapları:

  * İdare Hukuku, Şükrü Karatepe, Akademi Kitabevi
  20 Kasım 2010
  #1
 2. Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri Cevapları

soru sor

Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri